تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

 

مقايسه اثر بازتوانی ورزشی خانگی با بازتوانی قلبی در مرکز بر روی پروفايل چربی بيماران عروق کرونر

اعظم موسوی سهروفروزانی*، فهيمه اسفرجانی، معصومه صادقی ، حسين حيدری مجله پزشکی فیض سابقه و هدف: اگرچه شرکت در بازتوانی قلبی در مرکز به منظور کاهش مرگ و مير توصيه شده است، اما نرخ مشارکت در ميان بيماران عروق کرونر

ارتباط غلظت رسيستين سرم با فشار خون، مقاومت انسولينی، نيم رخ چربی، تعداد گلبول های سفيد و عملکرد قلبی تنفسی در مردان چاق و لاغر

فتاح مرادی* ، سوران حيدری مجله پزشکی فیض سابقه و هدف: آديپوسايتوکينِ رسيستين يک ميانجی التهابی و زيست شاخص بيماری های متابوليکی و قلبی عروقی می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط غلظت رسيستين سرم با فشار خون، مقاومت

بررسی تاثير يک دوره تمرين مقاومتی بر سطح مقطع عضله پهن داخلی و خارجی زنان مبتلا به سندرم درد کشککی- رانی

فاطمه سالاری عسکر، دکتر مهرداد عنبريان*، دکتر علی احسان صالح ، دکتر منصور صاحب الزمانی مجله پزشکی کردستان زمينه و هدف: افزايش غير طبيعی سطح مقطع بخش انتهايی عضله پهن داخلی بدون افزايش در سطح مقطع پهن خارجی با افزايش

اثر 6 هفته تمرين کم حجم تناوبی شديد بر غلظت سرمی لپتين، گلوکز و درصد چربی بدن کشتی گيران جوان

دکتر عبدالرضا کاظمی*، دکتر رسول اسلامی، مسعود قائد علی ، مختار قنبرزاده مجله پزشکی کردستان زمينه و هدف: لپتين پلی‌پپتيدی است که با تغييرات وزن بدن و مصرف انرژی مرتبط است و تحت تاثير تمرينات ورزشی قرار می-گيرد. هدف از

مقايسه اثر دو پروتکل تمرينات هوازی و تمرينات مقاومتی بر تعادل و فاکتور رشد عصب (NGF) مردان مبتلا به بيماری نوروپاتی-ديابتی

مهدی خان بابازاده، احمد ابراهيمی عطری ، امير رشيدلمير مجله پزشکی یزد مقدمه: نوروپاتی ديابتی يکی از شايع‌ترين عوارض ميکرو واسکولار ديابت است. در اين تحقيق به بررسی مقايسه اثر دو پروتکل تمرينات هوازی و تمرينات مقاومتی بر تعادل و

بررسی تأثیر پیاده روی با گام شمار بر سلامت عمومی زنان یائسه

1 پروین نیکخواه ؛ 2 پروین عابدی؛ 3 شهناز نجار 1دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران. 2استادیار گروه پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،

تأثیر شش هفته تمرین استقامتی بر سطوح برخی سایتوکاین‌های ریزمحیط تومور در موش‌های مادۀ مبتلا به تومور پستان

1 حمید آقاعلی نژاد ؛ 2 محمد امین ساعی؛ 3 مهدی مهدوی؛ 4 صادق امانی شلمزاری؛ 5 عبدالرضا کاظمی؛ 6 مرجان پیرایش 1دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس 2کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت مدرس 3دکتری ایمونولوژی، انستیتو پاستور ایران

مقایسۀ تراکم استخوان در زنان یائسۀ ورزشکار رشته‌های ورزشی با و بدون تحمل وزن بدن

1 سیده الهام حسینی ؛ 2 مجید کاشف؛ 3 منیژه نوروزیان 1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران 2دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران 3استادیار گروه فیزیولوژی دانشگاه خوارزمی تهران نشریه علوم زیستی ورزشی

تأثیر دوازده هفته تمرین تناوبی با شدت زیاد (HIIT) بر سطوح لپتین و عوامل وابسته به‌ چاقی دانشجویان دختر دچار اضافه وزن

1 محمدابراهیم بهرام؛ 2 مهدی مقرنسی 1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان 2دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان نشریه علوم زیستی ورزشی لپتین، یک هورمون مترشح از بافت چربی

تأثیر یک جلسه تمرین مقاومتی بر بیان ژن myoD در عضلۀ کند و تندانقباض رت‌های نر نژاد ویستار

1 محمد فتحی؛ 2 رضا قراخانلو ؛ 3 مسعود سلیمانی؛ 4 حمید رجبی؛ 5 راضیه رضایی 1استادیار فیزیولوژی ورزش، گروه تربیت بدنی دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه لرستان 2دانشیار فیزیولوژی ورزش، گروه تربیت بدنی دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس 3دانشیار