تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

 

مقایسۀ اثر دو روش تمرین مقاومتی بر ضخامت عضلۀ سه‌سر بازو و ارتباط آن با قدرت حداکثر در ورزشکاران مبتدی پرورش‌اندام

سلمان نظامی1 ؛ محمد علی سمواتی شریف 2 ؛ اسدالله چزانی شراهی1 1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران 2دانشیار، عضو هیأت علمی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا،

تأثیر تمرینات هوازی همراه با مصرف مکمل زردچوبه بر شاخص التهابی قلبی- عروقی و ترکیب بدن در زنان غیرفعال

تکتم شادکام 1 ؛ پروانه نظرعلی2 ؛ ناهید بیژه3 1کارشناس‌ارشد،گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران 2دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران 3دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت

تأثیر تمرین استقامتی شنا بر سطح VEGF ریۀ موش‌های باردار در معرض مسمومیت کادمیوم

شادمهر میردار 1 ؛ سیدعیسی مهدی نیا2 ؛ طاهره بیانی2 1دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران 2کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران نشریه علوم زیستی ورزشی هدف پژوهش حاضر،

تأثیر هشت هفته تمرینات تناوبی شدید بر بیان ژن‌های PGC-1α وVEGF در عضلۀ قلبی رت‌های نر سالم

مریم شعبانی1 ؛ سیروس چوبینه 2 ؛ محمدرضا کردی3 ؛ مرجان افغان4 1مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد، البرز، ایران 2استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران،تهران، ایران 3دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران،ایران

تأثیر چهار هفته مصرف امگا3 با منشأ گیاهی (عصارۀ کتان) و جانوری (روغن ماهی)، بر غلظت سرمی فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF)، پس از چهار هفته تمرین پلیومتریک در مردان فعال

حسین نظری 1 ؛ ضیاء فلاح محمدی2 ؛ شمس الدین رحیمی زاده3 ؛ زینب هوشمندی4 1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران – بابلسر – ایران 2دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

رابطه بین قدرت عضلات پشت با تعادل پویا و ترس از سقوط در سالمندان

اکبر رحیمی* 1 ؛ رامین بلوچی2 ؛ رسول اسلامی3 ؛ مهدی شاهرخی1 1کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران 2دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه

مقایسه کنترل پاسچر پای برتر و غیر برتر زنان کاتاکا و کومیته کای عضو تیم ملی

الناز دیزجی 1 ؛ حیدر صادقی2 ؛ رغد معمار3 1کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران 2استاد گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران 3استادیار گروه بیومکانیک

تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید و مقاومتی دایره ای بر عملکرد تنفسی و ترکیب بدن دختران دارای اضافه وزن

اعظم بهراد1 ؛ رویا عسکری 2 ؛ محمدرضا حامدی نیا3 1.دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران 2استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی،دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران 3استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی،

تاثیر فعالیت مقاومتی حاد بر سطوح سرمی برخی شاخص های التهابی و آسیب عضلانی در زنان غیر فعال

محبوبه عجم زیبد1 ؛ حسین طاهری چادرنشین 2 ؛ سید حسین ابطحی ایوری3 1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گناباد، ایران 2استادیار گروه علوم ورزشی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران 3استادیار گروه بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد،

ارزیابی تاثیر برنامه غذایی رایانه ای بر برخی از ویژگی های پیکرسنجی و عملکردی ورزشکاران بدن ساز

عباس معمارباشی 1 ؛ حیدر جودت2 ؛ معرفت سیاه کوهیان3 1دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران 2کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه