اثر هشت هفته تمرين هوازی بر سطوح پروتئين واکنشگر C، اسيد اوريک، بيلی روبين تام و ترکيب بدن زنان سالمند غيرفعال

مهدی قهرمانی مقدم * ، کيوان حجازی

مجله افق دانش

اهداف:مطالعات متعدد نشان داده اندکه افزايش سطوح CRP، اسيداوريک و بيلی روبين تام سرمی با افزايش خطربروزبيماری عروق کرونر همراه است. هدف اين تحقيق بررسی تأثير هشت هفته تمرين هوازی منتخب برسطوح پروتئين واکنشگر C، اسيداوريک و بيلی روبين تام زنان سالمند غيرفعال بود. مواد و روش ها:دراين مطالعه نيمه تجربی، 21آزمودنی دردوگروه تجربی(11نفر) و شاهد(10 نفر) با دامنه سنی بين60 تا70سال به روش نمونه گيری دردسترس و هدفمند انتخاب شدند. برنامه تمرين هوازی هشت هفته، هرهفته سه جلسه به مدت 45 تا 60 دقيقه با شدتی معادل50 تا70 درصدحداکثرضربان قلب ذخيره بود. نمونه خونی پيش از شروع و پس از پايان مداخله تمرينی جمع آوری شد. با استفاده از نرم افزار SPSS ويرايش 20 مقايسه ميانگين های درون گروهی و بين گروهی به ترتيب از روش آماری تی همبسته و مستقل حساب شد و نتايج درسطح معنی داری 05/0>p تجزيه و تحليل شدند. يافته‌ها:هشت هفته برنامه تمرينی هوازی منجربه کاهش معنی دار مقادير وزن، نمايه توده بدن و درصد چربی زنان سالمند فعال شد (05/0>P). همچنين سطوح پروتئين واکنشگر C و اسيداوريک سرمی در پايان دوره کاهش معنی دار يافت ( به ترتيب01/0p= و 01/0p=)، درصورتيکه بيلی روبين تام در پايان دوره در هر دو گروه کاهش داشت اما اين تغييرات معنی دارنبود. تفاوت معنی داری بين متغيروزن دربين زنان سالمند فعال و غيرفعال مشاهده شد. نتيجه گيری:اين نتايج حاکی از آن است که تمرين هوازی منجربه بهبودی بيومارکرهای جديد قلبی عروقی می شود و می‌توان با انجام تمرين هوازی از بروز بيماری آترواسکلروزيس جلوگيری به عمل آورد.
واژه‌های کلیدی: پروتئين واکنشگر C، اسيد اوريک، تمرين هوازی، زنان سالمند،

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.