اثر ترکیب عصاره آبی زعفران و تمرین هوازی بر سوپراکسیددیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز کبدی در رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

1جمال فاضل کلخوران ؛ 2علی شیبک

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر ترکیب عصارۀ آبی زعفران و تمرین هوازی بر غلظت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در کبد موش‌های صحرایی دیابتی‌شده با استرپتوتوزوسین بود. در این تحقیق که از نوع تجربی بود، 70 موش صحرایی ویستار نر به‌صورت تصادفی در پنج گروه شامل کنترل سالم، کنترل دیابتی، دیابتی با تمرین هوازی، دیابتی با مصرف عصارۀ آبی زعفران، دیابتی با ترکیب تمرین هوازی و مصرف عصارۀ آبی قرار گرفتند. نمونه‌ها دو هفته (14جلسه) به تمرین و مصرف زعفران پرداختند و در پایان فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی سوپراکسیددیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز کبدی آنها ارزیابی شد. مقایسۀ گروه‌ها از لحاظ آماری، با آزمون آنالیز یکطرفه (ANOVA) و آزمون تعقیبی شفه انجام گرفت. نتایج نشان داد، تمرین هوازی و مکمل‌سازی زعفران همزمان در سطح معنا‌داری(P <0/05) سبب کاهش (GPX)، و با همان سطح معنا‌داری(P <0/05) موجب افزایش(SOD) نسبت به گروه کنترل دیابتی شد. همچنین ترکیب تمرین هوازی و مصرف عصارۀ آبی زعفران به تغییر معنا‌داری در فعالیت آنزیم کاتالاز کبدی منجر نشد.

کلیدواژگان: آنتی‌اکسیدان؛ دیابت؛ عصارۀ آبی زعفران؛ موش صحرایی

رایگان – دانلود مقاله

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 1.0/10 (1 vote cast)
اثر ترکیب عصاره آبی زعفران و تمرین هوازی بر سوپراکسیددیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز کبدی در رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین, 1.0 out of 10 based on 1 rating

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.