تأثير مصرف مکمل کوآنزيم Q10 بر ميزان فشارخون، التهاب و الگوی چربی خون در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2

مهسا مؤذن، زهره مظلوم*، محمد حسين دباغ منش ، افسانه احمدی

سابقه و هدف: ديابت از جمله اختلالات متابوليکی است که با التهاب در ارتباط است. کوآنزيم Q10 (CoQ10) يک ترکيب طبيعی می‌باشد که اخيراً به عنوان يک ترکيب ضد التهاب مطرح شده است. اين مطالعه با هدف تعيين تأثير مصرف مکمل CoQ10 بر ميزان فشارخون، التهاب و الگوی چربی خون در بيماران ديابتی نوع دو صورت گرفت. مواد و روشها: 52 نفر از بيماران ديابتی نوع دو در يک کارآزمايی بالينی تصادفی يک سو کور و کنترل شده با دارونما شرکت کردند. بيماران به صورت تصادفی به دو گروه دريافت کننده مکمل CoQ10 (100 ميلی‌گرم دو بار در روز) يا دريافت کننده دارونما تقسيم شده و به مدت هشت هفته مورد مداخله قرار گرفتند. فشار خون سيستولی و دياستولی هر بيمار در ابتدا و انتهای مطالعه اندازه‌گيری گرديد. همچنين از آنها در ابتدا و انتها به صورت ناشتا خون‌گيری شد و شاخص التهابی (hs-CRP) و الگوی چربی خون (تری گليسريد، کلسترول تام، LDL-C و HDL-C) در آنها اندازه‌گيری شد. يافتهها: مکمل دهی با CoQ10 سبب کاهش معنی‌دار فشار خون سيستولی نسبت به گروه کنترل گرديد (001/0=p). همچنين مقايسه پارامترهای درون گروهی نشان داد که در گروه دريافت کننده CoQ10 سطح فشار خون سيستولی کاهش يافت (001/0p<)، در حالی که در گروه دارونما مقادير hs-CRP افزايش يافت (03/0=p). با اين وجود در سطوح الگوی چربی خون هيچ تغييری مشاهده نشد. نتيجه گيری: مصرف مکمل CoQ10 ممکن است منجر به کاهش فشار خون سيستولی افراد ديابتی نوع دو شده و دارای نقشی پيشگيری کننده در افزايش التهاب اين گروه از بيماران باشد. واژگان کليدی: کوآنزيم Q10، ديابت مليتوس، فشار خون، التهاب، الگوی چربی خون

واژه‌هاي كليدي: کوآنزیم Q10، دیابت ملیتوس، فشار خون، التهاب، الگوی چربی خون،

رایگان – دانلود مقاله

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 5.0/10 (2 votes cast)
تأثير مصرف مکمل کوآنزيم Q10 بر ميزان فشارخون، التهاب و الگوی چربی خون در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2, 5.0 out of 10 based on 2 ratings

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.