تغییرات ظرفيت ضداکسايشی تام، سوپراکسيد دسموتاز و کراتين کيناز در بازيکنان واليبال نخبه زن؛اثر کوتاه مدت مکمل‌ياری با رزوين

الهه مکيان فينی*، نادر شوندی، عباس صارمی ، سعيده طبيبی راد

سابقه و هدف: عدم تعادل بين توليد راديکال آزاد و اجزاء سيستم دفاع آنتی‌اکسيدانی بدن منجر به استرس اکسيداتيو می‌شود. رزوين يکی از ضد اکساينده‌های گياهی است که می‌تواند RO را مهار کند. هدف از اين مطالعه تعيين اثرات مکمل‌ياری کوتاه مدت با رزوين بر ظرفيت ضداکسايشی تام (TAC)، سوپراکسيد دسموتاز (SOD) و کراتين کيناز (CK) در بازيکنان واليبال زن نخبه می‌باشد. مواد و روشها: اين مطالعه يک کارآزمايی از نوع تصادفی دارونما- کنترل بود. 20 بازيکن نخبه واليبال به دو گروه دريافت‌کننده رزوين (mg/d400) و دارونما (لاکتوز) تقسيم و به مدت 14 روز مکمل‌ياری شدند. TAC به روش FRAP و دستگاه اسپکتروفتومتر و SOD به کمک دستگاه اسپکتروفتومتر با کيت اليزا اندازه‌گيری شد. داده‌های به دست آمده با نرم‌‌افزار SPSS15 تجزيه و تحليل شد. 05/0p< به عنوان سطح معنی‌دار در نظر گرفته شد. يافتهها: سطح TAC و SOD در گروه مصرف‌کننده مکمل رزوين افزايش معنی‌دار نشان داد (mmol/L15/0±67/0 به mmol/L 10/0±41/0 ، 05/0p<). همچنين در اين گروه سطح CK به طور معنی‌داری کاهش يافت (07/90±80/186 به 36/39±60/140 واحد بين‌المللی در ليتر). نتيجه گيری: بر اساس يافته‌های مطالعه حاضر می‌توان پيشنهاد کرد که دريافت مکمل رزوين می‌تواند همزمان با بهبود شاخص‌های آنتی‌اکسيدانی از آسيب عضلانی متعاقب تمرين شديد پيشگيری کرده و احتمالاً به بازتوانی بهتر ورزشکار کمک می‌کند. واژگان کليدی: واليبال، رزوراترول، رزوين، استرس اکسيداتيو، مکمل، آنتی‌اکسيدان

واژه‌هاي كليدي: والیبال، رزوراترول، رزوین، استرس اکسیداتیو، مکمل، آنتی‌اکسیدان،

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.