تاثیر مكمل‌ كافئين بر پاسخ CK و IL-6 مردان غيرفعال در فعاليت هوازی وامانده‌ساز

بهرام جمالي قراخانلو, اكرم آمقاني, اصغر توفیقی

مينه و اهداف: کافئین عضوي ازخانواده داروهاي متيل‌گزانتين‌هاست که بیشتر عملکرد ورزشی را تسهیل می‌کند. بيان شده است كه كافئين به دليل اثرات آنتي اكسيداني مي‌تواند در محافظت از آسيب‌هاي سلولي موثر ‌باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسي تک مرحله‌ای مكمل‌ياري كافئين بر پاسخ CK ، IL-6 و لاكتات مردان غيرفعال به دنبال يک جلسه فعالیت هوازی وامانده‌ساز می‌باشد.مواد و روش¬ها: 20 مرد غيرفعال، سالم و غيرسيگاري پس از همگن‌سازي انتخاب و سپس به¬شكل تصادفي به دوگروه شاهد و مكمل تقسيم شدند. آزمون ورزشي شامل دويدن فزاينده روي نوارگردان تاحد واماندگي بود (تست بروس). یک ساعت قبل از اجرای آزمون اصلی در يك طرح دو سويه¬كور آزمودنی‌های گروه مکمل 6 میلی¬گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن کافئین و گروه شاهد نيز همزمان به¬همان ميزان سلولز دریافت کردند. عمل خون¬گيري در قبل و بلافاصله پس از اجراي آزمون از وريد آنتي¬كوبيتال گرفته شد. پس از سانتريفوژ و تهيه سرم مقادير شاخص های لاكتات، CK به روش اسپکتروفتومتریک و IL-6 به روش الآيزا در سرم مورد سنجش قرار گرفت. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از آزمون تحليل واريانس دوطرفه آميخته و تي¬همبسته استفاده شد. سطح معناداري در سطح آلفاي 5 درصد در نظر گرفته شد و از نرم افزار آماري SPSS نسخه¬ي 16 جهت تحليل داده¬ها استفاده شد. يافته¬ها: نتايج آزمون آماري نشان داد كه مقادير پس¬آزمون لاكتات خون، كراتين كيناز و اينترلوكين-6 در هر دو گروه شاهد و مكمل نسبت به مقادير پيش¬آزمون افزايش معني‌داري داشت (05/0< P). همچنین، نتايج تحليل واریانس آمیخته نشان داد كه مكمل كافئين بر تغييرات اينترلوكين-6 سرمي مردان غيرفعال بدنبال فعاليت هوازي وامانده ساز تاثير معني‌داري دارد (05/0P>)، اما در مورد شاخص‌هاي كراتين كيناز و لاكتات تاثير معني‌داري مشاهده نگرديد (05/0 p<). نتيجه¬گيري: بر طبق نتايج حاصل از پژوهش حاضر احتمال می رود مصرف مكمل كافئين قبل از فعاليت هوازي وامانده¬ساز بر التهاب و آسیب عضلانی مردان غيرفعال تاثير مثبت دارد.
كليد واژه ها: كافئين، CK، IL-6، لاکتات، فعاليت هوازي وامانده ساز

رایگان – دانلود مقاله
VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
تاثیر مكمل‌ كافئين بر پاسخ CK و IL-6 مردان غيرفعال در فعاليت هوازی وامانده‌ساز , 10.0 out of 10 based on 1 rating

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.