ارتباط بین خرخر با رشد قد و وزن در کودکان

ابوالفضل مظفری *، محمد وکیل علی آبادی ، سیامک محبی ، پرهام خوشدانی فراهانی

زمینه و هدف: شیوع خرخر در کودکان قابل توجه بوده و یکی از مهم‌ترین دلایل اختلالات خواب در آنان است و گمان می‌رود با رشد آنان در ارتباط باشد. لذا هدف از این مطالعه تعیین ارتباط خرخر با رشد قدی و وزنی کودکان است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه که به‌صورت مورد شاهدی صورت گرفته، ۱۰۰ کودک مبتلا به خرخر (۶۵ پسر، ۳۵ دختر) و ۱۰۰ کودک طبیعی (۴۰ پسر، ۶۰ دختر) به روش نمونه‌گیری در دسترس مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه استاندارد Berlin و هم چنین استفاده از صدک قدی و وزنی بود. داده‌ها توسط روش مصاحبه سازمان یافته از والدین کودکان گردآوری شد و در نهایت توسط نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۸ در سطح معنی داری کمتر از ۰۵/۰ تحلیل شد. نتایج: میانگین و انحراف معیار سنی، وزنی و قدی کودکان مورد مطالعه به ترتیب ۹۳/۲±۸۱/۶ سال، ۵۶/۱۱±۳۹/۲۵ کیلوگرم و ۰۱/۲۰±۱۱/۱۱۶ سانتیمتر بود. نتایج نشان داد ارتباط معناداری مابین صدک وزنی کودکان بالای ۷ سال با خرخر وجود داشت (۰۲۴/0p=). همچنین شدت خرخر با وزن ارتباط معناداری را نشان داد (۰۴۷/0p=). از نظر رشد قدی، تفاوت معناداری بین کودکان گروه شاهد و مورد، مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: این مطالعه اهمیت اختلالات خواب خصوصاً خرخر و اختلالات رشدی را نشان می‌دهد. اهمیت دادن به این موضوعات موجب آگاهی والدین و همکاران در جهت تشخیص و درمان به موقع اختلالات خواب خواهد شد.

رایگان – دانلود مقاله

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/۱۰ (۰ votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


6 + = 15

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>