ارتباط بين خرخر با رشد قد و وزن در کودکان

ابوالفضل مظفری *، محمد وکيل علی آبادی ، سيامک محبی ، پرهام خوشدانی فراهانی

زمينه و هدف: شيوع خرخر در کودکان قابل توجه بوده و يکی از مهم‌ترين دلايل اختلالات خواب در آنان است و گمان می‌رود با رشد آنان در ارتباط باشد. لذا هدف از اين مطالعه تعيين ارتباط خرخر با رشد قدی و وزنی کودکان است. مواد و روش‌ها: در اين مطالعه که به‌صورت مورد شاهدی صورت گرفته، 100 کودک مبتلا به خرخر (65 پسر، 35 دختر) و 100 کودک طبيعی (40 پسر، 60 دختر) به روش نمونه‌گيری در دسترس مورد بررسی و مقايسه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه استاندارد Berlin و هم چنين استفاده از صدک قدی و وزنی بود. داده‌ها توسط روش مصاحبه سازمان يافته از والدين کودکان گردآوری شد و در نهايت توسط نرم‌افزار SPSS نسخه 18 در سطح معنی داری کمتر از 05/0 تحليل شد. نتايج: ميانگين و انحراف معيار سنی، وزنی و قدی کودکان مورد مطالعه به ترتيب 93/2±81/6 سال، 56/11±39/25 کيلوگرم و 01/20±11/116 سانتيمتر بود. نتايج نشان داد ارتباط معناداری مابين صدک وزنی کودکان بالای 7 سال با خرخر وجود داشت (024/0p=). همچنين شدت خرخر با وزن ارتباط معناداری را نشان داد (047/0p=). از نظر رشد قدی، تفاوت معناداری بين کودکان گروه شاهد و مورد، مشاهده نشد. نتيجه‌گيری: اين مطالعه اهميت اختلالات خواب خصوصاً خرخر و اختلالات رشدی را نشان می‌دهد. اهميت دادن به اين موضوعات موجب آگاهی والدين و همکاران در جهت تشخيص و درمان به موقع اختلالات خواب خواهد شد.

رایگان – دانلود مقاله

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.