ارتبـاط يائسـگی با سطح شاخص های ایمنی

نويسندگان: سعيد ناظری ، مهدی هدايتی ، آزاده توکلی دارستانی ، حسن احمدوند *

زمينه و هدف: استروژن نقش مهمی در جمع‌آوری راديکال آزاد دارد قطع ترشح استروژن در يائسگی به‌عنوان منبع افزايش گونه‌های فعال اکسيژن در نظر گرفته می‌شود. به‌علت کاهش استروژن، سيستم دفاع آنتی‌اکسيدانی در اين فاز تحت تأثير قرار می‌گيرد. هدف از اين مطالعه بررسی ظرفيت آنتی‌اکسيدانی تام، فعاليت سوپراکسيد ديسموتاز و کاتالاز در زنان يائسه است. مواد و روش‌ها: اين مطالعه از نوع شاهد موردی روی 75 زن يائسه به‌عنوان گروه آزمون و 74 زن غيريائسه به‌عنوان گروه کنترل انجام شد. واحدهای پژوهش به روش نمونه‌گيری آسان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ميزان فعاليت سرمی آنزيم کاتالاز، سوپراکسيد ديسموتاز و ظرفيت آنتی‌اکسيدانی تام در حالت ناشتا سنجيده شد. يافته‌ها: ميزان ظرفيت آنتی‌اکسيدانی تام در زنان بعد از يائسگی (ميلی مولارترولوکس 4/4±4/11) که نسبت به قبل از يائسگی (ميلی مولارترولوکس 2/1±3/10) به‌طور معنی‌داری کاهش يافت. (05/0P<). ميزان فعاليت آنزيم سوپراکسيد ديسموتاز در زنان بعد از يائسگی (واحد بر ميلی‌گرم پروتئين 14/0 ± 92/1) که نسبت به قبل از يائسگی (واحد بر ميلی‌گرم پروتئين 09/0±07/2) به‌طور معنی‌داری کاهش يافت. (05/0 P<). نتيجه‌گيری: داده‌های اين تحقيق حاکی از آن‌ است که احتمالا در زنان يائسه کاهش ظرفيت آنتی‌اکسيدانی تام، کاهش فعاليت آنزيم سوپراکسيد ديسموتاز در زنان يائسه به‌خاطر افزايش استرس اکسيداتيو است.

رایگان – دانلود مقاله

 

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.