اثر یک دوره مکمل سازی با متیل سولفونیل متان و گلوکزآمین بر برخی آنتی اکسیدان ها در پی یک جلسه فعالیت پلایومتریک

طیبه پژوهنده ، فرزاد زهساز*
گروه تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

مجله پزشکی شهرکرد

چکیده

زمینه و هدف: فعالیت بدنی شدید باعث رهایش رادیکال‌های آزاد و آسیب‌های اکسایشی در ماکرومولکول‌های زیستی می‌شود. مصرف مکمل‌های سولفوردار ممکن است بر سطوح استرس اکسیداتیو متعاقب تمرینات شدید اثرگذار باشند. لذا در پژوهش حاضر تأثیر 6 هفته مکمل سازی ترکیبی متیل سولفونیل متان و گلوکزآمین بر گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز متعاقب یک جلسه فعالیت پلایومتریک در ورزشکاران مرد آماتور مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی: این پژوهش از نوع تحقیقات نیمه تجربی دو سوکور با طرح پیش و پس آزمون بود که
22 ورزشکار آماتور مرد به ‌طور تصادفی در دو گروه مکمل (11 نفر) و دارونما (11 نفر) جای گرفته و قبل و بعد از دوره ی مکمل سازی، در دو وهله تمرین پلایومتریک شرکت کردند. دوره مکمل سازی شامل 6 هفته مصرف روزانه 3 میلی‌گرم به ازای هر کیلو وزن بدن ترکیب متیل سولفونیل متان و گلوکزآمین بود. سطوح سرمی آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز قبل و بعد از دو وهله تمرین پلایومتریک اندازه‌گیری شد و داده های گردآوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس در سطح معنی‌داری5 0/0>P تحلیل شدند.
یافته‌ها: پس از کنترل اثر سطوح اولیه، مقادیر کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز بعد از فعالیت پلایومتریک در گروه مکمل بیشتر از گروه دارونما بود (به ترتیب 71/73=(2،19)F، 0/01=P و 191/76=(19،2)F، 0.001=P).
نتیجه‌گیری: مکمل سازی ترکیبی متیل سولفونیل متان و گلوکزآمین ممکن است با افزایش آنزیم های گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز، ظرفیت آنتی‌ اکسیدانی در ورزشکاران را افزایش دهد.

واژه‌های کلیدی: : متیل سولفونیل متان، گلوکزآمین، گلوتاتیون پراکسیداز، کاتالاز، ورزش پلایومتریک

متن کامل

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.