بررسی اثرهای تمرین هوازی بر تعدیل تغییرات هماتولوژیک در اسب‌های تولیدکنندة پادزهر منووالان

میترا عزیزی ماسوله1؛ عباس زارع میرک آبادی 2؛ عبدالعلی بنایی فر3؛ نادر شاکری4
1دانشجوی دکتری فیریولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
2استاد گروه جانوران سمی، مؤسسة تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)،کرج
3دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
4استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

فیزیولوژی ورزشی

چکیده
در فرایند تولید پادزهر، تغییرات هماتولوژیک در اسب‌ها مشاهده می‌شود که بر سلامت آن‌ها تأثیرگذار است. به‌کارگیری فعالیت‌های ورزشی به‌عنوان روش غیردارویی می‌تواند در حفظ و ارتقای سلامت دام نقش مهمی ایفا کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرهای تمرین هوازی بر تعدیل تغییرات هماتولوژیک در اسب‌های تولیدکنندة پادزهر منووالانبود. بدین‌منظور، 10 رأس اسب نژاد مخلوط بالغ پنج تا هشت ساله با میانگین وزنی 350-300 کیلوگرم، در چرخة تولید پادزهر به‌صورت تصادفی به دو گروه زهر (V) و گروه زهر + تمرین (TV) تقسیم شدند. گروه آزمایشی برنامة تمرینات هوازی را به‌مدت 22 هفته، سه جلسه در هفته و حداکثر زمان 30 دقیقه با شدت 50-60 درصد ماکزیمم ضربان قلب انجام دادند. از آزمودنی‌های هر دو گروه در دو نوبت قبل از شروع و پایان پروتکل، ازطریق سیاهرگ وداج برای ارزیابی فاکتورهای هماتولوژیک، خون‌گیری انجام شد. نتایجنشانداد که تعدادگلبول‌هایقرمز،هموگلوبین،هماتوکریت، تعداد پلاکت‌ها و تعداد گلبول‌های سفید، لنفوسیت و ائوزینوفیل‌ها، در هر دو گروه نسبت به سطوح پایه کاهش داشتند؛ اما تعداد مونوسیت‌ها، نوتروفیل‌ها، MCH و MCV MCHC در هر دو گروه افزایش یافتند؛اگرچه مقایسة نتایج بین دو گروه زهر و گروه زهر+ تمرین، در هیچ‌یک از فاکتورهای مذکور معنادار نبود (P ≥ 0.05). درمجموع، نتایجاینبررسینشانداد که بیشترین تغییرات هماتولوژیک تحت‌تأثیر عامل زهر قرار می‌گیرد و این شدت از تمرینات تأثیر معناداری در تعدیل تغییرات هماتولوژیک گروه TV ندارد.
کلیدواژه‌ها
فعالیت هوازی؛ فاکتورهای هماتولوژی؛ اسب‌های تولیدکنندة پادزهر

متن کامل

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.