تأثیر تمرین هوازی ومصرف مکمل آهن همراه با ویتامین C بر شاخص‌های آهن خون زنان فعال

معصومه حسینی ، معصومه عزیزپور، عبدالرسول دانشجو
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، گروه فیزیولوژی ورزشی، تهران، ایران

مجله ابن سینا

چکیده

مقدمه: دفع آهن در فعالیت‌های ورزشی و به هنگام قاعدگی افزایش می‌یابد. مصرف مکمل آهن همراه با ویتامین C، موجب بهبود ذخایر آهن می‌شود. پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرین هوازی و مصرف آهن و ویتامینC بر شاخص‌های آهن خون زنان مبتلا به فقر آهن با سابقه حداقل شش ماه شرکت در فعالیت‌های ورزشی بود.
روش بررسی: در این پژوهش نیمه تجربی 32 زن 4/4±35 سال به‌صورت داوطلبانه انتخاب و به‌طور تصادفی به چهار گروه شامل یک گروه کنترل و سه گروه تمرینی (بدون مکمل، با مکمل آهن به تنهایی و با ترکیب مکمل آهن و ویتامین C) تقسیم شدند. برنامه تمرین شامل 8 هفته (دویدن نرم، تمرینات اصلی زنجیره کم برخورد ایروبیک)، 3 جلسه در هفته و60 دقیقه در هر جلسه با شدت 70% ضربان قلب هدف بود. در گروه‌های مصرف آهن، آزمودنی‌ها بعد از هر جلسه تمرین 1 عدد قرص معادل 100 میلی گرم فروس سولفات و در گروه آهن توأم با ویتامین C، 500 میلی‌گرم قرص جویدنی ویتامین C دریافت کردند. مقادیر هموگلوبین، هماتوکریت، گلبول قرمز، فریتین و ترنسفرین خون قبل و بعد از پروتکل تحقیق ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ روش‌های اختصاصی ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ‌ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻧﺪ. از روش تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد در متغیرهای هموگلوبین، هماتوکریت، گلبول قرمز، فریتین و ترنسفرین بین گروه تمرین + مکمل آهن + ویتامین C با گروه کنترل اختلاف وجود دارد که در متغیرهای هموگلوبین (006/0p=)، گلبول قرمز (008/0p=) و فریتین (003/0p=) این اختلاف معنادار بود.
بحث و نتیجه‌گیری: انجام تمرینات هوازی همراه با مصرف مکمل آهن و ویتامین C می‌تواند سبب بهبود برخی از شاخص‌های هماتولوژیک در زنان شود.

واژه‌های کلیدی: فعالیت بدنی، فروس سولفات، ویتامین C

دانلود رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.