تأثیر ترکیبی تمرین هوازی و رژیم غذایی کم‌کالری بر ترکیب بدنی، فشار خون و ضخامت انتیما مدیای کاروتید در مردان مبتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی

اصغر محمودی ۱، معرفت سیاهکوهیان۲
۱- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ،
۲- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

مجله افق دانش

چکیده

اهداف: بیماری کبد چرب غیرالکلی (NAFLD) با ایجاد اختلال در سلول‏های اندوتلیالی باعث افزایش ضخامت انتیما مدیای کاروتید (cIMT) می‎شود. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ترکیبی تمرین هوازی و رژیم غذایی کم‏کالری بر ترکیب بدنی، فشار خون و cIMT در مردان مبتلا به NAFLD بود.
مواد و روش ‏ها: در این مطالعه نیمه ‏تجربی 34 نفر از بیماران مرد مبتلا به NAFLD (6/2±41 سال) به صورت هدفمند انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه مداخله (ترکیب تمرین هوازی و رژیم غذایی کم‏کالری) (17 نفر) و کنترل (17 نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرین هوازی شامل هشت هفته دویدن روی نوار گردان با شدت 75-55 درصد حداکثر ضربان قلب، 45 دقیقه و سه روز در هفته بود. رژیم غذایی کم‏کالری با کسر 500 کیلوکالری از ثبت غذایی سه روزه بیماران طراحی شد. قبل از شروع پژوهش و در پایان هفته هشتم ترکیب بدنی، پروفایل لیپیدی، آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز، فشار خون و cIMT آزمودنی‏ ها اندازه ‏گیری شد. داده ‏ها در سطح معنی‏‏ داری 0.05>P تجزیه و تحلیل شدند.

یافتهها: در گروه مداخله میزان cIMT راست و cIMT چپ در پس آزمون نسبت به پیش آزمون کاهش معنی‏ داری داشت (0.05>P). همچنین وزن، شاخص توده بدنی، نسبت دور کمر به لگن و فشار خون سیستولی افراد مورد مطالعه کاهش معنی‏ داری را نشان داد 0.05>P). پس از مداخله، بین دو گروه در تمام متغیرهای مورد مطالعه تفاوت معنی‏ داری مشاهده شد (0.05>P).
نتیجه ‏گیری: در این پژوهش هشت هفته ترکیب تمرین هوازی و رژیم غذایی کم‏کالری باعث بهبود ترکیب بدنی، فشار خون و cIMT در مردان مبتلا به NAFLD شد. بنابراین احتمال دارد این مداخلات در کاهش عوارض و عوامل خطر قلبی عروقی وابسته به NAFLD مداخله درمانی مفیدی باشند.

واژه‌های کلیدی: ضخامت انتیما مدیای کاروتید، تمرین هوازی، محدودیت کالری، بیماری کبد چرب غیرالکلی

دانلود رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.