تأثیر 12 هفته تمرین استقامتی بر سطوح سرمی پروتئین شبه‌آنژیوپویتین-4 و نیمرخ لیپیدی زنان چاق سنین 65-50 سال

نیکو خسروی1؛ رحمان سوری2؛ سیدعباس میرشفیعی3؛ فهیمه قلی جانی 4
1دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.
2دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
3استاد پاتوبیولوژی، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتیِ، دانشگاه علوم پزشکی تهران. تهران، ایران.
4کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

مطالعات کابردی علوم زیستی در ورزش

چکیده
زمینه و هدف: پروتئین شبه­ آنژیوپویتین-4 (ANGPTL4) یکی از تنظیم ­گرهای نوظهور متابولیسم چربی­ هاست که در بروز بیماری­ های همراه با چاقی نظیر بیماری­های قلبی- عروقی نقش دارد؛ بنابراین هدف از تحقیق حاضر، تاثیر 12 هفته تمرین استقامتی بر سطوح سرمی  ANGPTL4 و نیم­رخ لیپیدی در زنان چاق 65-50 ساله بود. روش تحقیق:  18 زن چاقِ یائسه و کم­ تحرک (شاخص تودۀ بدنی بیش­تر از 30 کیلوگرم/مترمربع) به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی در 12 هفته تمرین استقامتی شامل دویدن روی نوارگردان با شدت 80-60 درصد حداکثر ضربان قلب شرکت کردند. سطوح سرمی ANGPTL4، نیم­رخ لیپیدی و شاخص ­های ترکیب بدنی  قبل و 24 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین؛ اندازه‏ گیری شدند. تجزیه و تحلیل داده ­ها با آزمون های t وابسته، t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی­ داری 0/05>p انجام گرفت. یافته­ ها: بر اساس نتایج آزمون t وابسته، سطوح ANGPTL4 (p=0/04)، کلسترول تام (0/01=p)، تری­گلیسرید (0/03=p) و لیپوپروتئین بسیار کم چگالی (0/01=p) بعد از 12 هفته تمرین استقامتی به طور معنی­ دار کاهش یافت؛ با این­ حال آزمون t مستقل تفاوت معنی­ داری را بین تغییرات هیچ یک از شاخص­ های خونی، در دو گروه تجربی و گروه کنترل نشان نداد (0/05<p). بین سطوح اولیه و تغییرات ANGPTL4 با سطوح اولیه و تغییرات نیم­رخ لیپیدی، رابطۀ معنی­ داری به دست نیامد (0/05<p)؛ و از بین شاخص های ترکیب بدنی، فقط با تغییرات محیط کمر رابطه مثبت معنی­ داری مشاهده گردید (0/04=p). نتیجه­ گیری: تمرین استقامتی مزمن در تنظیم سطح سرمی ANGPTL4 و بهبود نیم­رخ لیپیدی در زنان چاق یائسه کم ‏تحرک نقش دارد و سبب کاهش خطر بیماری‏ های قلبی- ‏عروقی می گردد.
کلیدواژه‌ها
تمرینات استقامتی؛ پروتئین شبه‌آنژیوپویتین-4؛ نیم‌رخ لیپیدی؛ زنان چاق

متن کامل رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
تأثیر 12 هفته تمرین استقامتی بر سطوح سرمی پروتئین شبه‌آنژیوپویتین-4 و نیمرخ لیپیدی زنان چاق سنین 65-50 سال, 10.0 out of 10 based on 1 rating

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.