اثر تعاملی تمرین روی چرخ کارسنج و مصرف عصاره ضدالتهابی گزنه بر تغییرات برخی شاخص‌های التهابی مرتبط با چاقی در زنان دچار اضافه‌وزن و چاق

مجید وحیدیان 1؛ آزیتا منفرد2؛ مهدی مقرنسی3
1استادیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
2کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
3دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

مطالعات کابردی علوم زیستی در ورزش

چکیده
زمینه و هدف: بافت چربی به‌عنوان یک بافت اندوکرین، محل تولید بیش از 50 سایتوکاین و سایر مولکول‌هایی است که در فرآیندهای ایمنی و التهابی بدن دخیل می‌باشند. هدف این مطالعه بررسی اثر تعاملی تمرین روی چرخ کارسنج و مصرف عصاره ضدالتهابی گزنه، بر تغییرات برخی شاخص‌های التهابی مرتبط با چاقی در زنان دچار اضافه‌وزن و چاق بود. روش تحقیق: تعداد 46 نفر زن دارای اضافه‌وزن و چاق با BMI بزرگ­تر از 25 کیلوگرم بر مترمربع و دامنه سنی 45-25 سال به‌صورت هدفمند انتخاب و به‌طور تصادفی به 4 گروه شامل گروه‌های تمرین + گزنه (12 نفر با میانگین نمایه توده بدن 4/83±31/28)، تمرین + دارونما (12 نفر با میانگین نمایه توده بدن 3/11±30/34)، گزنه (11 نفر با میانگین نمایه توده بدن 4/22±29/66) و دارونما (11 نفر با میانگین نمایه توده بدن 2/63±29/79) تقسیم شدند. تمرین هوازی شامل فعالیت به مدت 8 هفته، 3 جلسه در هفته، هر جلسه 16 تا 30 دقیقه با شدت 55 تا 75 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره به‌صورت رکاب زدن روی چرخ کارسنج بود. شرکت‌کنندگان در دو گروه مصرف‌کننده گزنه روزانه 8 میلی‌لیتر عصاره هیدروالکلی گزنه دریافت نمودند و دارونمای مورداستفاده نیز ترکیبی از آب و رنگ مشابه عصاره به میزان روزانه 8 میلی‌لیتر بود. داده‌ها با آزمون‌های کولموگروف – اسمیرنوف، آنالیز واریانس یک‌سویه و t وابسته در سطح معنی‌داری 05/0p≤ تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که پس از 8 هفته مداخله، مقادیر عامل نکروز دهنده تومور آلفا در گروه‌های تمرین + گزنه (0/005=p)، تمرین + دارونما (0/04=p) و گزنه (0/02=p) به‌طور معنی‌دار کاهش یافت. همچنین 8 هفته مداخله موجب کاهش معنی‌دار IL-6 در گروه‌های تمرین + گزنه (0/03=p) و تمرین + دارونما (0/004=p) گردید؛ درحالی‌که در گروه دارونما افزایش معنی‌داری داشت (0/01=p). نتیجه‌گیری: تمرین هوازی روی چرخ کارسنج به‌عنوان یک شیوه غیرتهاجمی و مصرف عصاره گزنه به‌عنوان یک مکمل گیاهی، می‌توانند به‌تنهایی و به‌صورت ترکیبی، شاخص‌های التهابی را در افراد دارای اضافه‌وزن یا چاق تعدیل نمایند.
کلیدواژه‌ها
چرخ کار سنج؛ عامل نکروز دهنده تومور آلفا؛ اینترلوکین 6؛ گزنه؛ اضافه‌وزن و چاقی

متن کامل رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
اثر تعاملی تمرین روی چرخ کارسنج و مصرف عصاره ضدالتهابی گزنه بر تغییرات برخی شاخص‌های التهابی مرتبط با چاقی در زنان دچار اضافه‌وزن و چاق, 10.0 out of 10 based on 1 rating

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.