ارتباط آمادگی قلبی تنفسی، ترکیب بدن و ترکیب رژیم غذایی با سطوح اینترلوکین-18 پلاسما در افراد دارای اضافه وزن و چاق

محمد گله داری
واحد اهواز، دانشگاه ازاد اسلامی، اهواز، ایران

مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

سابقه و هدف: ترکیب بدن و آمادگی قلبی تنفسی دو عامل مهم در سلامت می‌باشند که به ترتیب وضعیت تغذیه‌ای و فعالیت بدنی افراد را نشان می‌دهند. افزایش ذخایر چربی بدن موجب التهاب سیستمیک می‌شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه آمادگی قلبی تنفسی، ترکیب بدن، نیمرخ لیپیدی و ترکیب رژیم غذایی با IL-18 پلاسما انجام شد.
مواد و روش‌ها: تعداد 90 نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز با BMI بالای 25 برای شرکت در مطالعه حاضر انتخاب شدند. ترکیب بدن با استفاده از روش مقاومت بایوالکتریک و آمادگی قلبی تنفسی به وسیله آزمون پله فورستری  اندازه ‌گیری شد. وضعیت تغذیه ای افراد با استفاده از پرسشنامه یادآمد غذایی 24 ساعته برای دو روز کاری و یک روز تعطیل ارزیابی شد. نیمرخ لیپیدی، قند خون ناشتا و غلظت IL-18 پلاسمایی نیز  اندازه ‌گیری شد. سطح معنی‌داری 05/0≥p در نظر گرفته شد.
یافته‌ها‌: IL-18 پلاسما رابطه معکوس معنی‌داری با VO2max (02/0≥p) و رابطه مستقیم معنی‌داری با BMI (001/0≥p) داشت. VO2max همبستگی معکوس معنی‌داری با BMI (0001≥p) و WHR (031/0≥p) نشان داد. ترکیب رژیم غذایی و نیمرخ لیپیدی رابطه معنی‌داری با IL-18 و VO2max نداشت. چربی مصرفی و کل انرژی دریافتی رابطه معکوس معنی‌داری با HDL پلاسما و رابطه مستقیمی با BMI و WHR نشان داد.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که VO2max بالا و BMI و WHR پایین پیشگویی کننده‌های IL-18 پلاسما پایین و التهاب سیستمیک هستند.

واژه‌های کلیدی: آمادگی قلبی تنفسی، ترکیب بدن، کالری مصرفی، التهاب، چاقی، اضافه وزن

متن کامل رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
ارتباط آمادگی قلبی تنفسی، ترکیب بدن و ترکیب رژیم غذایی با سطوح اینترلوکین-18 پلاسما در افراد دارای اضافه وزن و چاق, 10.0 out of 10 based on 1 rating

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.