اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح آنزیم های مرتبط با کبد چرب غیر الکلی در کودکان چاق

عزیز زینوند لرستانی ، رحیم میرنصوری* ، مسعود رحمتی
طب ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

مجله یافته

مقدمه: بیماری کبد چرب می تواند درکنار هپاتیت­های ویروسی منجر به افزایش آسیب کبدی و تسریع پیشرفت بیماری به سمت فیبروز شدن بافت کبد و تخریب آن گردد. تمرین هوازی می­تواند موجب کاهش سطح آنزیم­های کبدی (ALP , ALT , AST) شده تا درمان این بیماری با انجام ورزش هوازی مقدور باشد. مطالعه حاضر به منظور تعیین اثرات تمرین هوازی بر بیماری کبد چرب غیر الکلی انجام شد.
مواد و روش ­ها: مطالعه ی حاضر، کارآزمایی بالینی تصادفی بوده که بر روی ۲۴ نفر کودک چاق دارای کبد چرب غیر الکلی با دامنه سنی ۷ تا ۱1 سال انجام شد. افراد مورد مطالعه به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. تمرین هوازی به مدت هشت هفته اجرا شد. قبل و بعد از دوره تمرینی، سطوح آنزیم­ های کبدی اندازه گیری و سونوگرافی کبد انجام گرفت. برای تفسیر داده ­ها از آزمون تی مستقل استفاده گردید.
یافته ­ها: ۸ هفته تمرین هوازی سطح آنزیم­ های ALT (007/0P = ) ، AST (024/0P = ) و ALP (048/0P = ) را در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل به طور معنا­داری کاهش داد.
بحث و نتیجه­ گیری: ورزش هوازی به عنوان یک راه غیر دارویی برای درمان بیماری کبد چرب غیر الکلی در کودکان چاق توصیه می­ شود.
واژه‌های کلیدی: تمرین هوازی، کبد چرب غیر الکلی، آنزیم ALT، آنزیم ALT، کودکان چاق

متن مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.