تأثیر مصرف میوه عناب بر سطوح اینترلوکین –6 و فاکتور نکروزدهنده تومور آلفای سرم مردان غیرفعال به‌دنبال اجرای آزمون وینگیت

حسین نوفرستی۱ ، محمداسماعیل افضل‌پور* ۲، سید حسین ابطحی ایوری۳ ، مجتبی امیرآبادی‌زاده۴
۱- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
۲- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران. ،
۳- گروه علوم پایه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
۴- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

مجله پزشکی بیرجند

زمینه و هدف: مکمل‌های ضدّ اکسایشی برای کاهش اثرات تخریبی رادیکال‌های آزاد پس از ورزش‌های شدید، حیاتی هستند؛ در پژوهش حاضر تأثیر مصرف میوه عناب بر سطوح سرمی اینترلوکین-6 (IL-6) و فاکتور نکروزدهنده تومور آلفا  (TNF-α)مردان جوان پس از یک آزمون شدید بی‌هوازی، مورد بررسی قرار گرفت.
روش تحقیق: مطالعه حاضر، یک طرح نیمه‌تجربی شاهد دار دو گروهی (تمرین با و بدون مصرف میوه عناب) بود. 20 مرد جوان به‌طور تصادفی در دو گروه همگن شامل: گروه تمرین حاد بی‌هوازی و گروه مکمل عناب (gr/kg 4/0 به‌مدت 3 هفته) و تمرین حاد بی‌هوازی، قرار گرفتند. ابتدا آزمون 30 ثانیه‌ای وینگیت به اجرا درآمد؛ سپس نمونه‌های خونی در سه مرحله پایه، پس از مصرف میوه عناب و پس از پروتکل تمرینی جمع‌آوری گردید. نتایج در محیط نرم‌افزار SPSS ویرایش 15 با آزمون‌های t مستقل، تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرّر و تست تعقیبی بونفرونی، در سطح معنی‌داری 05/0≥P استخراج گردید.
یافته‌ها: IL-6 در مرحله پایه به‌طور معنی‌داری کمتر از مراحل قبل و بعد از آزمون وینگیت بود (05/0P<) و در گروه تمرین IL-6 در مرحله بعد از آزمون وینگیت به‌طور معنی‌داری بیشتر از مرحله پایه بود (01/0P=).  TNF-αدر مرحله بعد از آزمون وینگیت به‌طور معنی‌داری بیشتر از مراحل پایه و قبل از آزمون وینگیت بود (05/0P<) و در گروه تمرین در سه مرحله با یکدیگر اختلاف آماری معنی‌داری نداشتند (06/0P=). همچنین تغییرات این شاخص ها در مراحل بعد و قبل از آزمون وینگیت با مرحله پایه دو گروه، اختلاف آماری معنی‌داری نداشتند (05/0P>).
نتیجه‌گیری: مصرف عناب نتوانست عوامل التهابی IL-6 و TNF-α را که معمولاً پس از تمرینات شدید بی‌هوازی بالا می روند، کنترل نماید.
واژه‌های کلیدی: اینترلوکین –6؛ فاکتور نکروزدهنده تومور آلفا؛ آزمون شدید بی‌هوازی؛ میوه عناب.

متن مقاله رایگان

 

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.