تأثیر یک دوره تمرینات پیلاتس بر شاخص‌های عملکرد حرکتی و میزان کمردرد زنان سالمند

علی ثقه الاسلامی ۱، علی همتی عفیف۲ ، خدیجه ایران دوست۲ ، مرتضی طاهری۲
۱- گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران. ،
۲- گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران

مجله سالمند
اهداف هدف از انجام مطالعه حاضر، تأثیر تمرینات پیلاتس بر شاخص‌های عملکرد حرکتی و میزان کمردرد زنان سالمند بود.
مواد و روش ها این تحقیق از نوع نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود که روی 43 زن غیرفعال سالمند با دامنه سنی 1/5± 4/64 سال انجام گرفت که فعالیت بدنی کم، درد کمر، درصد چربی بدن بیش از ۳۵ درصد داشتند و نسبت دور کمر به لگن آن‌ها بیش از 95/0 بود. بدین ترتیب، نمونه‌ها به‌صورت تصادفی به دو گروه تجربی (22=n) و کنترل (21=n) تقسیم شدند. گروه تجربی تمرینات پیلاتس را سه جلسه در هر هفته به مدت چهار ماه انجام دادند، درحالی‌که گروه کنترل به فعالیت‌های روزمره خود مشغول بودند. تمام متغیرهای ترکیب بدن با استفاده از دستگاه تحلیل ترکیب بدن و متغیرهای کنترل حرکتی نظیر سرعت راه‌رفتن با کمک آزمون سرعت ۱۰متر راه‌رفتن و توانایی حفظ تعادل با آزمون زمان برخاستن و رفتن قبل و بعد از تمرینات آزموده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری تی مستقل و تی وابسته در نرم‌افزار SPSS تحلیل شد (۰۵/۰P≤).
یافته ها بر اساس یافته‌های تحقیق، بهبود معناداری در تعادل پویا (001/0=P) و سرعت راه رفتن (001/0=P) زنان سالمند مشاهده شد. از طرفی عوامل مؤثر بر کنترل حرکتی همچون متغیرهای چاقی (001/0=P) و درد کمر (001/0=P) نیز بعد از چهار ماه بهبود معناداری داشت.
نتیجه گیری به نظر می‌رسد تمرینات پیلاتس می‌تواند باعث بهبود در سرعت راه رفتن، کیفیت حفظ تعادل و همچنین کاهش درصد چربی بدن و التیام درد کمر در سالمندی می‌شود. از این رو می‌توان برای داشتن کیفیت زندگی بهتر در سال‌های بعد از این دوران، از تمرینات پیلاتس در کنار برنامه‌های تمرینی دیگر استفاده کرد.
واژه‌های کلیدی: پیلاتس، تعادل، سرعت، درد کمر

متن مقاله رایگان

 

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.