تأثیر ورزش صبحگاهی بر سطوح سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز و ارتباط آن با سطوح کلسترول در مردان سالمند

وحید ولی پور ده نو ۱، مهدی عباسی مقدم۲، محمد سلیمانی فارسانی۲
۱- گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران. ،
۲- گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

مجله سالمند

اهداف ورزش صبحگاهی تا حدودی بین مردم ایران رایج است؛ اما تاکنون اثر آن بر عامل مغذی عصبی مشتق از مغز بررسی نشده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر ورزش صبحگاهی بر سطوح سرمی عامل مغذی عصبی مشتق از مغز و ارتباط آن با سطوح کلسترول در مردان سالمند خرم‌آباد بود.
مواد و روش ها در این مطالعه نیمه‌تجربی، 13 مرد (سن: 93/3±46/56 سال، وزن: 23/8±46/82 کیلوگرم، قد: 17/5±46/175 سانتی‌متر) به ‌طور داوطلبانه شرکت کردند. در روز تمرین، رأس ساعت 7 و 30 دقیقه از آزمودنی‌ها در حالت ناشتا نمونه خونی گرفته شد. سپس تقریباً به ‌مدت 50 دقیقه برنامه تمرین ورزشی شامل 15 دقیقه گرم کردن، 25 دقیقه بدنه اصلی و 10 دقیقه سرد کردن را انجام دادند. سه دقیقه پس از جلسه تمرین، نمونه خونی بعدی از آن‌ها گرفته شد. برای اندازه‌گیری سطوح گلوکز، کلسترول و عامل رشد عصبی مشتق از مغز به ترتیب از روش‌های آنزیمی و الایزا استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های تی وابسته و همبستگی پیرسون استفاده شد. سطح معنی‌داری 05/0>P در نظر گرفته شد.
یافته ها یافته‌ها نشان داد غلظت سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز (002/0=P) و گلوکز (01/0=P) به طور معناداری افزایش یافته است. همچنین، در همه شرایط (پیش‌آزمون و پس‌آزمون) ارتباط معناداری بین غلظت سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز و گلوکز وجود نداشت (05/0 نتیجه گیری ورزش صبحگاهی تقریباً به‌ مدت 50 دقیقه در مردان سالمند، غلظت سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز و گلوکز را افزایش می‌دهد و همبستگی مثبت غیرمعناداری بین آن‌ها وجود دارد. همچنین بین سطوح عامل رشد عصبی مشتق از مغز و کلسترول همبستگی منفی معناداری وجود دارد. بنابراین، انجام ورزش صبحگاهی در مردان سالمند به‌ منظور بهبود سلامت مغزی پیشنهاد می‌شود. اگر سطوح کلسترول مردان سالمند طبیعی باشد، مزیت‌های بیشتری از ورزش صبحگاهی به ‌دست خواهند آورد.
واژه‌های کلیدی: ورزش صبحگاهی، مردان سالمند، گلوکز، کلسترول، عامل رشد عصبی مشتق از مغز

متن مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
تأثیر ورزش صبحگاهی بر سطوح سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز و ارتباط آن با سطوح کلسترول در مردان سالمند, 10.0 out of 10 based on 2 ratings

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.