تأثیر تمرین یوگا مبتنی بر نظریه بیوریتم زیستی بر تعادل و توجه انتخابی زنان سالمند

مرتضی طاهری ۱، خدیجه ایران دوست۲، علی ثقه الاسلامی۳، مینا رضایی۲
۱- گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران. ،
۲- گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران.
۳- گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

مجله سالمند

اهداف هدف از این تحقیق بررسی تأثیر تمرین یوگا مبتنی بر نظریه بیوریتم زیستی بر عملکرد تعادلی و توجه انتخابی سالمندان بود.
مواد و روش ها در این تحقیق نیمه‌تجربی، 35 زن سالمند با میانگین سنی 8/2±1/61 به‌طور تصادفی در 3 گروه تمرینات یوگا مبتنی بر بهینگی بیوریتم زیستی (13=n)، تمرینات یوگا (13=n)، و کنترل (11=n) قرار گرفتند. در این پژوهش برای ارزیابی تعادل پویا و توانایی حفظ تعادل از آزمون زمان برخاستن و رفتن، برای سنجش تعادل ایستا از آزمون لک‌لک، و برای سنجش توجه انتخابی از مجموعه آزمون‌های توجه سیستم وینا استفاده شد. اطلاعات مربوط به توجه انتخابی در آزمودنی‌ها با استفاده از آزمون ارزیابی توجه و تمرکز کوتاه‌مدت در نرم‌افزار وینا در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون جمع‌آوری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی توکی در نرم‌افزار SPSS تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته ها نتایج تحقیق نشان داد تعادل ایستا و پویای سالمندان به طور معنی‌داری پس از مداخله تحقیقی بهبود یافت. از طرف دیگر، شاخص‌های مرتبط با توجه انتخابی مشتمل بر متوسط زمان عکس‌العمل و همین‌طور پاسخ مناسب به محرک‌های اعمال‌شده تغیر مثبت معنی‌داری داشت (۰۵/۰P≤)، اما برنامه‌ریزی تمرینی به اقتضای بیوریتم تأثیری بر عملکردهای مذکور نداشت.
نتیجه گیری با توجه به اینکه سالمندان به دلیل ضعف جسمانی و همین‌طور شناختی درگذر زمان زوال جسمانی شناختی را تجربه می‌کنند و با عنایت به محدودیت‌های جسمانی، توانایی اجرای برنامه‌های تمرینی مختلف را ندارند، اجرای تمرینات یوگا برای تقویت هر دو بخش تأکید می‌شود.
واژه‌های کلیدی: یوگا، تعادل، توجه انتخابی، بیوریتم زیستی
VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.