تأثیر فعالیت مقاومتی بر شاخص‌های دیابت در زنان مبتلا به دیابت نوع 2

محمد فتحی* ۱، مینو رحمانی۲ ، دکتر مسعود رحمتی۲ ، وحید ولیپور۲

مجله پزشکی قم

زمینه و هدف: فعالیت ‌بدنی یکی از راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری‌های متابولیکی، ازجمله دیابت است. در این پژوهش تأثیر 8 هفته فعالیت‌های مقاومتی دایره‌ای بر شاخص‌های مرتبط با دیابت نوع 2 در زنان میانسال بررسی گردید.
روش‌ بررسی: در این مطالعه نیمه‌تجربی، 16 زن (با میانگین سنی 35/2±9/44 سال)، به‌طور داوطلبانه انتخاب و به‌صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. از هر دو گروه یک پیش‌آزمون از شاخص‌های مورد نظر (وزن، قد، دور کمر، دور لگن، درصد چربی بدن، قندخون ناشتا و میزان هموگلوبین گلیکوزیله) به ‌‌عمل آمد. گروه تجربی یک دوره فعالیت مقاومتی دایره‌ایی (8 ایستگاه، 4 دور، طی 3 روز در هفته به مدت 8 هفته) اجرا کردند. در پایان این دوره، شاخص‌های مورد نظر مجدداً به‌عنوان پس‌آزمون مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از آزمون تی مستقل در سطح معنی‌داری، 05/0p< تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: در این مطالعه، میانگین وزن بدن، درصد چربی بدن، دور کمر، سطح گلوکز خون ناشتا و میانگین هموگلوبین گلیکوزیله گروه تجربی به‌طور معنی‌داری (001/0p=)، کمتر از گروه کنترل بود؛ درصورتی‌که تفاوت معنی‌داری (63/0p=) در میانگین شاخص توده گروه تجربی و کنترل مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: براساس نتایج این مطالعه، فعالیت مقاومتی همانند فعالیت استقامتی موجب کنترل مطلوب و بهبود شاخص‌های مرتبط با دیابت در زنان میانسان می‌شود.
واژه‌های کلیدی: دیابت ملیتوس؛ تمرین مقاومتی؛ هموگلوبین A؛ گلیکوزیله

متن مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.