اورکسینA و گلوکز سرمی در مردان غیر فعال دارای اضافه وزن: ارزیابی تاثیر فعالیت هوازی حاد به دنبال مصرف چهار رژیم غذایی متفاوت

مجید مردانیان قهفرخی ، علی اکبر علی زاده، عبدالحمید حبیبی

مجله پزشکی خراسان شمالی

قدمه: مشخص شده است که سطوح اورکسینA با سطوح گلوکز خون رابطه معکوسی دارد. فعالیت ورزشی و رژیم غذایی از تنظیم کننده‌های اصلی سطوح اورکسینA در گردش خون می‌باشند. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر فعالیت هوازی حاد به دنبال مصرف رژیم‌های غذایی مختلف بر سطوح سرمی اورکسینA و گلوکز در مردان دارای اضافه وزن می‌باشد.
روش کار: در این مطالعه نیمه‌تجربی با طرح متقاطع و یک سو کور، 10 مرد دارای اضافه وزن (سن 1/6±23 و شاخص توده بدنی 47/0±26/29)، به عنوان آزمودنی در چهار جلسه با یک هفته فاصله به آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی مراجعه کردند. در هر جلسه دو ساعت پس از مصرف یکی از رژیم‌های غذایی معمولی، پر‌کربوهیدرات، پر‌پروتئین و پر‌چرب، آزمودنی‌ها 30 دقیقه فعالیت هوازی بر روی تردمیل با شدت 60-70% ضربان قلب بیشینه را انجام دادند. در هر جلسه نمونه‌های خونی در حالت ناشتا، دو ساعت پس از مصرف رژیم غذایی (قبل از ورزش) و پس از ورزش از آزمودنی‌ها گرفته شد.
یافته‌ها: سطوح سرمی اورکسینA پس از فعالیت هوازی به دنبال رژیم غذایی پر‌کربوهیدرات و پر‌پروتئین نسبت به رژیم غذایی پر‌چرب افزایش معنی‌داری نشان داد (به ترتیب 019/0= P و 033/0= P). همچنین تفاوت معنی‌داری در سطوح سرمی گلوکز پس از فعالیت هوازی به دنبال چهار نوع رژیم غذایی متفاوت مشاهده نشد (072/0= P).
نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد در مردان دارای اضافه‌ وزن، دریافت کالری بویژه از رژیم غذایی پر‌چرب موجب کاهش سطوح سرمی اورکسین A می‌شود. بعلاوه فعالیت هوازی به دنبال مصرف رژیم غذایی پر‌چرب تغییری در سطوح سرمی اورکسین  Aایجاد نکرد. همچنین تفاوتی در سطوح گلوکز در نتیجه مقایسه چهار جلسه یافت نشد.
واژه‌های کلیدی: اورکسینA گلوکز فعالیت هوازی رژیم غذایی اضافه وزن

متن کامل رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.