اثر حاد فعالیت هوازی تناوبی کم حجم با شدت بالا در صبح و عصر بر تغییرات پپتید ناتریورتیک مغزی و حاصل ضرب دوگانه در مردان فعال

عبدالصالح زر ۱، محمدامین احمدی۲ ، فاطمه احمدی۲
۱- گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران ،
۲- گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: پپتید ناتریورتیک مغزی(BNP) یک نشانگر مهم در بررسی و تشخیص اختلال عملکرد سیستولیک بطن چپ می ­باشد. به نظر می‌ رسد فعالیت بدنی و ساعات شبانه‌ روزی بر تغییرات غلظت BNP اثرگذار است. هدف از مطالعه­ حاضر بررسی زمان انجام فعالیت تناوبی کم حجم با شدت بالا بر تغییرات غلظت BNP و حاصل­ضرب دوگانه در مردان فعال می ­باشد.
مواد و روش­ ها: 11 دانشجوی پسر رشته تربیت ­بدنی دانشگاه جهرم به صورت داوطلبانه و هدفمند انتخاب و در مطالعه شرکت کردند. سپس در دو جلسه­ مجزا(به فاصله 3 روز) فعالیت تناوبی کم حجم با شدت بالا را در صبح و عصر و به صورت میدانی اجرا کردند. نمونه­ خونی قبل و بلافاصله بعد از اجرای فعالیت در صبح و عصر جمع ‌آوری گردید. جهت تجزیه‌ و تحلیل استنباطی، از آزمون t وابسته برای مقایسه میانگین پیش­ آزمون و پس ­آزمون در هر زمان و مقایسه تفاوت میانگین بین صبح و عصر استفاده شد. داده­ ها با استفاده از نرم ­افزار SPSS نسخه 17 تحلیل و سطح معنی­ داری P<0.05 در نظر گرفته شده بود.
یافته­ های پژوهش: نتایج نشان داد که غلظت BNP پس از فعالیت در صبح و عصر افزایش پیدا کرد، اما این افزایش متعاقب هیچ کدام از جلسات فعالیت ورزشی معنی­دار نبود(P>0.05). علاوه بر این نتایج نشان داد که میزان حاصل ­ضرب دوگانه هم در صـــبح و هـــم در عصر به طور معنی­ داری پس از فعالیت افزایش پیدا کرد(P=0.001). تفاوت معنی­ داری بین حاضل­ ضرب دوگانه در عصر نسبت به صبح وجود داشت(P=0.035).
بحث و نتیجه­ گیری: علی ­رغم عدم تفاوت معنی ­دار بین صبح و عصر با این حال به دلیل کمتر بودن میانگین غلظت BNP در عصر به نظر می‌ رسد فعالیت در عصر استرس کمتری را بر دیواره­ میوکارد وارد می ‌کند و می ­تواند مناسب ­تر باشد.

واژه‌های کلیدی: پپتید ناتریورتیک مغزی، حاصل ضرب دوگانه، فعالیت هوازی تناوبی

متن کامل رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.