اثر شدت تمرین اینتروال بر بیان ژن سلول های پیش ساز اندوتلیال و سلول های بنیادی قلب رت های مسن

شریف رضایی۱ ، حسن متین همایی ۲، محمد علی آذربایجانی۱، پروین فرزانگی۳
۱- گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
۲- گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ،
۳- گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

مجله پزشکی ایلام

چکیده

مقدمه: افزایش سن با تغییرات آناتومیک و فیزیولوژیک اکثر بافت ‌ها و ارگان‌ های بدن به ویژه کاهش سلول ‌ها، بافت‌ ها و سطوح عروقی همراه است. سلول ‌های پیش ساز اندوتلیال در جلوگیری از اختلال عملکرد اندوتلیال و افزایش فرآیند نورگزایی نقش دارند. سلول های بنیادی قلبی نیز در ترمیم و بازسازی بافت قلب موثرند. تمرین منظم ورزشی موجب افزایش هر دو این سلول ها می شود. این مطالعه با هدف بررسی اثر هشت هفته تمرین متوسط و شدید اینتروال بر بیان ژن سلول های پیش ساز اندوتلیال و سلول های بنیادی قلب رت های مسن طراحی و اجرا شد.
مواد و روش ها: 21 سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار با میانگین سن 1±24 ماه و میانگین وزن 44±265 گرم، به طور تصادفی به 3 گروه کنترل(7=n)، تمرین متوسط(7=n) و تمرین شدید(7=n) تقسیم شدند. هر دو گروه تمرین، 8 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 40 دقیقه با شدت های 28 متر در دقیقه در گروه تمرین متوسط و 34 متر در دقیقه در گروه تمرین شدید تمرین کردند. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، موش ها بی هوش شده و بافت قلب جدا شد. بیان ژن شاخص سلول های پیش ساز اندوتلیال(CD34 و KDR) و شاخص سلول های بنیادی قلب((c-Kit به روش Real-time PCR اندازه گیری شد.
یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که سطح بیان ژن c-Kit در هر دو گروه تمرین متوسط(P=0.0001) و شدید(P=0.0001) نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری دارد. این افزایش به طور معناداری در گروه تمرین شدید بیشتر بود(P=0.0001). 8 هفته تمرین اینتروال با شدت متوسط موجب افزایش معنادار سطح بیان ژن CD34 (P=0.0001) و KDR (P=0.0001) شد. هم چنین 8 هفته تمرین اینتروال شدید موجب افزایش معنادار سطح بیان ژن CD34 (P=0.0001) و KDR (P=0.0001) شد. این اثر افزایشی در گروه تمرین شدید نسبت به گروه تمرین متوسط به طور معناداری بیشتر بود(CD34، P=0.0001)(KDR، P=0.0001).
بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که تمرینات منظم هوازی اینتروال با دو شدت متفاوت سطح بیان ژن سلول های پیش ساز اندوتلیال و سلول های بنیادی قلب را افزایش می دهد. این افزایش به شدت تمرین وابسته است. به نظر می رسد تمرین شدید اینتروال در تحریک بازسازی بافت قلب و توسعه عروق کرونر موثرتر باشد. این یافته ها می تواند به منظور سلول درمانی و بهبود بازسازی و توانبخشی قلب بعد از آسیب و اختلال میوکارد به ویژه در سالمندان مفید باشد.
واژه‌های کلیدی: تمرین متوسط، تمرین شدید، سلول های پیش ساز اندوتلیال، سلول های بنیادی قلبی، سالمندی

متن کامل رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.