تأثیر کوآنزیم کیوتن و تمرین ورزشی بر برخی شاخص‌های همودینامیکی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

سمیرا استکی 1؛ خسرو ابراهیم  2؛ ماندانا غلامی3؛ رزیتا جلالیان4
1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی،دانشکده تربیت بدنی
2استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
3استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
4استادیار، متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اکوکاردیوگرافی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ساری، مازندران، ایران.

مجله پزشکی مشهد

چکیده
نارسایی قلبی سندرمی است که با خستگی و تنگی نفس  توصیف می­شود ولی اغلب این بیماران با کاهش در عملکرد جسمی، اجتماعی و دیگر ابعاد سلامتی مربوط به کیفیت زندگی مواجه هستند. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر کوآنزیم کیوتن و تمرین ورزشی بر فشارخون، ضربان قلب استراحتی، حاصل­ضرب دوگانه و کیفیت زندگی در بیماران با نارسایی قلبی انجام شد.
روش بررسی
در این مطالعه، 40 بیمار داوطلب به طور تصادفی در چهار گروه بازتوانی، کوکیوتن، بازتوانی+کوکیوتن و کنترل قرارگرفتند. هر گروه شامل 10 نفر بود، گروه بازتوانی تمرینات را سه بار در هفته، هر جلسه بین 25 تا 45 دقیقه، با شدت 60 تا 80%  حداکثر ضربان قلب انجام دادند. گروه دوم مکمل کوکیوتن 100 میلی گرمی را روزانه دو بار و گروه سوم علاوه بر تمرین، کوکیوتن دریافت کردتد. قبل و بعد از 8 هفته مداخله، ضربان قلب، فشارخون استراحتی و حاصل­ضرب دوگانه بیماران اندازه­گیری شد و پرسشنامه کیفیت زندگی توسط بیماران تکمیل گردید.
یافته­ها
بر اساس آزمون تی زوجی افزایش معنی­دار در میزان حاصل­ضرب دوگانه و ابعاد مختلف کیفیت زندگی وکاهش معنی­دار در ضربان قلب و فشار خون سیستولی استراحتی در سه گروه مداخله مشاهده گردید (05/ 0˂p). این افزایش در گروه کنترل معنی­دار نبود. آزمون آماری تحلیل کواریانس نشان داد که معیارهای فوق در سه گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنی­داری داشت (05/ 0˂p).
بحث و نتیجه گیری
انجام بازتوانی و مصرف کوکیوتن، به ویژه توام کردن آن دو منجر به افزایش حاصل­ضرب­دوگانه و کاهش فشارخون و ضربان قلب استراحتی شد که می­تواند بهبود کیفیت زندگی بیماران را به دنبال داشته با­شد.
کلیدواژه‌ها
کوآنزیم کوکیوتن؛ تمرین ورزشی؛ شاخص های همودینامیک؛ کیفیت زندگی؛ نارسایی قلبی

متن کامل رایگان

 

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.