تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی و مصرف مکمل کوآنزیم کیوتن بر عملکرد حرکتی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

امین احمدی1؛ امیرحسین حقیقی 2؛ کریم نیکخواه3؛ رویا عسکری4
1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی عصبی عضلانی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار
2دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار
3استاد گروه مغز و اعصاب، بیمارستان قائم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد
4استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار

مجله پزشکی مشهد

چکیده
مقدمه
عملکرد حرکتی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس محدود می­شود و انجام تمرینات ورزشی و مصرف مکمل کوآنزیم کیوتن می­تواند در  بهبود این وضعیت مؤثر باشد. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر 8 هفته تمرین ورزشی ترکیبی و مصرف مکمل کوآنزیم کیوتن بر برخی شاخص­های عملکرد حرکتی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بود.
روش کار
در این تحقیق نیمه­تجربی، 28 بیمار (16 مرد و 12 زن؛ میانگین سنی= 18/7±71/37 سال) مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (5-3 =EDSS)  با روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند ودر سه گروه تجربی (تمرین ورزشی ترکیبی+مکمل کیوتن، تمرین ورزشی ترکیبی+دارونما، مکمل کیوتن) و یک گروه کنترل (دارونما) مورد بررسی قرار گرفتند. تمرین ورزشی به مدت 8 هفته (دو جلسه مقاومتی و یک جلسه استقامتی در هفته) انجام شد و دوز مصرف مکمل کیوتن به میزان روزانه 200 میلی­گرم بود. قبل و بعد از مداخله، بیماران آزمون­های عملکردی را انجام دادند. داده­ها توسط روش­های آماری تحلیل کوواریانس، t همبسته و آزمون تعقیبی بنفرونی در سطح معناداری 05/0> pتحلیل شدند.
نتایج
نتایج آزمون­های تحلیل کوواریانس و t همبسته حاکی از کاهش معنادار مدت زمان انجام آزمون­های عملکردی 25 فوت راه رفتن و بلند شدن و راه رفتن زمان­دار و افزایش معنادار رکورد آزمون­های­ برخاستن از صندلی و 6 دقیقه پیاده­­روی در گروه­های تمرین+مکمل و تمرین+ دارونما در مقایسه با گروه­های مکمل و کنترل بعد از اتمام دورة مداخله بود (0001/0=p)؛ اما بین دو گروه تمرینی تفاوت معنا­داری وجود نداشت (05/0p ≥).
نتیجه ­گیری
بر این اساس، بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس به منظور بهبود عملکرد حرکتی خود می­توانند از تمرین ترکیبی ارائه شده، با و یا بدون  مصرف مکمل کوآنزیم کیوتن استفاده کنند. همچنین مصرف مکمل کوآنزیم کیوتن در بهبود عملکرد حرکتی این بیماران تأثیرگذار نیست.
کلیدواژه‌ها
مولتیپل اسکلروزیس؛ تمرین ورزشی؛ کوآنزیم کیوتن

متن کامل رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.