تأثیر تمرینات پیلاتس بر شدت و مدت درد دیسمنوره و طول مدت خونریزی دختران جوان

دکتر محمدرضا رمضان‌پور1؛ ملیحه کارگزار 2
1دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.
2کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

چکیده
مقدمه: دیسمنوره به عنوان یکی از شایع‌ترین مشکلات ژنیکولوژیک زنان، به‌صورت درد در قسمت تحتانی شکم مشخص می‌شود که زندگی آنها را مختل می‌کند، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر تمرینات پیلاتس بر شدت و مدت درد دیسمنوره و طول مدت خونریزی دختران جوان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 1396 بر روی 30 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد انجام شد. افراد به‌طور تصادفی در دو 15 نفره تمرین پیلاتس و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت 8 هفته (3 جلسه در هفته) به انجام پروتکل تمرینی پیلاتس پرداختند. 24 ساعت قبل و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، وزن، شاخص توده بدنی، درصد چربی، شدت، مدت درد دیسمنوره و طول مدت خونریزی به ترتیب با استفاده از پرسشنامه مک گیل و مقیاس عددی شدت درد مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های لوین، تی وابسته و تی مستقل انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: وزن، درصد چربی و شاخص توده بدنی آزمودنی‌ها قبل و بعد از 8 هفته تمرین پیلاتس تغییر معنی‌داری نداشت (06/0=p). همچنین در مقایسه با گروه کنترل نیز تفاوت معنی‌داری را نشان نداد (20/0 =p)، اما 8 هفته تمرین پیلاتس منجر به کاهش معنی‌دار مقیاس شدت درد نسبت به قبل از مداخله شد. پس از 8 هفته تمرین پیلاتس در مقیاس شدت درد (001/0=p) و مدت دیسمنوره (019/0=p) گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده شد، اما طول مدت خونریزی تفاوت معنی‌داری را نشان نداد (893/0=p).
نتیجه‌گیری: هشت هفته تمرین پیلاتس می‌تواند در کاهش شدت درد مدت درد دیسمنوره مؤثر باشد، در حالی که تأثیری در طول مدت خونریزی ندارد.
کلیدواژه‌ها
تمرین پیلاتس؛ دختران؛ دیسمنوره

متن کامل رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.