عدم تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی با غالب مقاومتی و مصرف مکمل کوآنزیم Q10 بر سطوح سرمی TNF-α و IL-10بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

امین احمدی ، امیرحسین حقیقی، رویا عسگری، کریم نیکخواه
گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده
مقدمه و هدف: تمرین ورزشی و مصرف مکمل کوآنزیم Q10، ممکن است در کاهش عوامل پیش التهابی و افزایش عوامل ضدالتهابی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مؤثر باشند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی با غالب مقاومتی همراه با مصرف مکمل کوآنزیم Q10 بر سطوح سرمی TNF-α و IL-10 در این بیماران بود.
مواد و روش­ ها: در این تحقیق نیمه­ تجربی، 28 بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس به ­طور تصادفی به سه گروه تجربی (تمرین + مکمل، تمرین + دارونما، مکمل) و یک گروه کنترل (دارونما) تقسیم شدند. بیماران در دو گروه تمرین ورزشی، یک برنامه ترکیبی شامل سه جلسه در هفته (دو جلسه مقاومتی و یک جلسه هوازی)، به مدت هشت هفته اجرا و در دو گروه مصرف‌کننده مکمل، روزانه 200 میلی­گرم مکمل کوآنزیم Q10 مصرف کردند. سطوح سرمی TNF-α و IL-10، قبل و بعد دوره تمرین اندازه­گیری و داده­ها با استفاده از روش­های آماری شاپیرو- ویلک، آنالیز کوواریانس و t همبسته، در سطح معنی­داری 05/0˂P تحلیل شدند.
نتایج: بر اساس تحلیل آنکووا روی مقادیر پس­آزمون، تفاوت گروه­ها با یکدیگر معنی­دار نبود (05/0˃P بین گروهی). همچنین نتایج آزمون t همبسته، تفاوت معنی­داری در سطوح سرمی TNF-α و IL-10 هیچ­یک از گروه­ها نسبت به قبل از مداخله نشان نداد (05/0˃P درون­گروهی).
نتیجه­ گیری: هشت هفته تمرین ترکیبی و مصرف مکمل کوآنزیم Q10، تغییر معنی­­ داری در سطوح سرمی TNF-α و IL-10 ایجاد نمی­ کند.

واژه‌های کلیدی: : مولتیپل اسکلروزیس، تمرین ورزشی ترکیبی با غالب مقاومتی، مکمل کوآنزیم Q10، TNF-α، IL-10

متن کامل رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.