تأثیر تمرینات مقاومتی و هوازی با شدت‌های مختلف بر بیان ژن BDNF و گیرندۀ TrkB در موش‌های اوارکتومی‌شده

احمد میر ، محمدعلی آذربایجانی ، حسن متین همائی ، دکتر حامد فنایی
، دکترای فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت‌بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

مجله طب مکمل
چکیده

مقدمه: هدف این تحقیق، بررسی تأثیر تمرینات مقاومتی و هوازی با شدت‌های مختلف بر بیان ژن BDNF و گیرندۀ TrkB در موش‌های اوارکتومی‌شده بود.
مواد و روش­ها: تعداد 60 سر موش مادۀ 6 تا 8 ماهه با میانگین وزنی 10±230 گرم به‌صورت تصادفی به 6 گروه ده‌تاییِ «اوارکتومی + تمرین مقاومتی شدید، اوارکتومی + تمرین مقاومتی کم‌شدت، اوارکتومی + تمرین شنای شدید، اوارکتومی + تمرین شنای کم‌شدت، کنترل و شم» تقسیم شدند. حیوانات گروه تمرین به مدت 8 هفته، 3 روز در هفته و هر روز یک جلسه تمرین مقاومتی کردند و با شدت‌های کم ‌و زیاد شنا کردند. پس ‌از انجام برنامه تمرین، بافت هیپوکامپ حیوانات جدا شد. جهت تعیین تغییرات بیان ژنی BDNF و TrkB، از روش Quantitative Real time RT-PCR استفاده شد. داده‌ها با نرم‌افزار آماری SPSS نسخۀ 23 و روش آماری آنووا تجزیه‌ و تحلیل شد. سطح معنی‌داری %5>α در نظر گرفته شد.
یافته­ها: بیان ژن BDNF در گروه تمرین مقاومتی شدید (%36=p) افزایش معنی‌دار یافت ولی این تفاوت در گروه تمرین مقاومتی کم‌شدت (0/975=p)، تمرین شنای شدید (0/141=p) و شنای کم‌شدت (0/998=p) در مقایسه با گروه کنترل معنی‌دار نبود. بیان ژن گیرندۀ TrkB در گروه تمرین مقاومتی (%36=p) و شنای شدید (0/002=p) افزایش یافت اما اختلاف در گروه تمرین مقاومتی (0/442=p) و شنای کم‌شدت (0/688=p) معنی‌دار نبود.
نتیجه‌گیری: تمرین شنای شدید بیان ژن BDNF و TrkB را افزایش ‌داد ولی تمرینات مقاومتی پرشدت ممکن است نتایج بهتری در پی داشته باشد.
واژه‌های کلیدی: تمرین مقاومتی، تمرین هوازی شنا، بیان ژن BDNF و TrkB، هیپوکامپ، اوارکتومی

متن کامل رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.