آثار تمرین استقامتی و مصرف اسیدگالیک بر آپوپتوز بافت قلب در موش‌های صحرایی در معرض بولدنون

مریم اکبری ، لیدا مرادی ، رستم علی زاده ، آسیه عباسی دلویی
، دکترای فیزیولوژی ورزش،گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

مجله طب مکمل

چکیده
مقدمه: هدف این تحقیق، بررسی آثار تمرین استقامتی و مصرف اسیدگالیک بر آپوپتوز بافت قلب در موش­های صحراییِ در معرض بولدنون بود.
مواد و روش­ها: نمونه‌های این مطالعۀ تجربی شامل 42 سر موش صحرایی نر ویستار با سنّ 8 تا 12 هفته و میانگین وزن 7/94±195 گرم بود که به‌طور تصادفی به 6 گروه تقسیم شدند. برنامۀ تمرین استقامتی با شدت متوسط به مدت 8 هفته و 5 جلسه در هفته اجرا شد. گالیک‌اسید به­صورت خوراکی به مقدار 5 میلی­گرم به ازای 100 گرم وزن به مدت هشت هفته (7 روز در هفته) به موش­ها داده شد. بولدنون یک‌بار در هفته، در یک روز مقرر و در عضلۀ خلف ­رانی موش‌ها به‌صورت عمیق تزریق شد. پس از بی‌هوشی، نمونه‌ها کالبدشکافی شدند و بافت قلب آن‌ها برداشته شد. داده­ها به‌روش تی همبسته، تحلیل واریانس یک­طرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنی­داری %5P< تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته ­ها: بین میانگین انکسین-5 و کاسپاز-3 بافت قلب در گروه­های مختلف، تفاوت وجود داشت. میانگین مقادیر بیان ژن انکسین-5 در گروه بولدنون (0/27±1/27) بود که نسبت به گروه­های اسید‌گالیک – بولدنون (0/21±0/40)، تمرین (0/07±0/38)، تمرین – بولدنون (0/24±0/766) و تمرین – اسیدگالیک – بولدنون (0/27±0/71) افزایش معنی­دار یافت. میانگین مقادیر بیان ژن کاسپاز-3 در گروه بولدنون (0/16±2/14) بود که نسبت به گروه­های اسید‌گالیک – بولدنون (0/77±0/92)، تمرین (0/35±0/59)، تمرین – بولدنون (0/42±1/19) و تمرین – اسیدگالیک – بولدنون (0/60±0/94) افزایش معنی ­دار یافت.
نتیجه ­گیری: به نظر می­رسد بولدنون موجب آپوپتوز بافت قلبی می‌شود و تمرین استقامتی و اسیدگالیک ممکن است آپوپتوز بافت قلبی را کاهش دهند.
واژه‌های کلیدی: بولدنون؛ اسیدگالیک؛ تمرین استقامتی؛ بافت قلب؛ آپوپتوز.

متن کامل رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.