تاثیر تمرینات هاتایوگا بر کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز

الهه محمودی، ویدا شفیع پور، هدایت جعفری* ، رضا علی محمدپور، عین الله ملایی

مجله کومش

هدف: بیماران تحت همودیالیز، کیفیت زندگی پایینی را تجربه می‌نمایند. اگر چه تاثیر مثبت ورزش هاتایوگا بر کیفیت زندگی بیماران در مطالعات مختلف نشان داده شده، اما در بیماران تحت همودیالیز ارزیابی نشده است. بنابراین، هدف تعیین تاثیر تمرینات هاتایوگا بر کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز بود.
مواد و روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده دارای گروه کنترل، 32 بیمار تحت همودیالیز در مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان (1395 )شرکت کردند. روش نمونه‌گیری در این پژوهش به صورت نمونه‌گیری آسان در دسترس و هدفمند (بر اساس معیارهای ورود) انجام شد و به صورت تخصیص تصادفی در دو گروه آزمون، و کنترل قرار گرفتند. برای گردآوری داده‌ها از فرم اطلاعات جمعیت‌شناختی و بالینی و پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی SF36 استفاده شد. گروه مداخله، تمرینات هاتایوگا را دوبار در هفته، هر بار به مدت 45 دقیقه طی 12 هفته انجام دادند. گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. کیفیت زندگی قبل و در انتهای مطالعه بررسی شد.
یافته‌ها: اطلاعات دموگرافیک و بالینی در ابتدای مطالعه در دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت (05/0P>). میانگین نمره‌ی کیفیت زندگی در بعد جسمی در گروه مداخله و کنترل به ترتیب 14/16±69/60 و 05/25±48/48 (112/0=P) و در بعد روانی به ترتیب 74/12±03/63 و 44/19±02/51 (048/0=P) بود که تنها در بعد روانی این اختلاف معنی‌دار بود.
نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان داد تمرینات هاتایوگا می‌تواند منجر به بهبود کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز در بعد روانی شود.
واژه‌های کلیدی: یوگا، ورزش، کیفیت زندگی، همودیالیز

متن کامل رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.