اثر کوتاه‌مدت حرکات کششی ایستا و پویا بر نسبت عملکردی و رایج عضلة همسترینگ به چهارسررانی زنان ورزشکار

محمد شریعت زاده 1؛ سمیرا غلامیان2؛ داوود محسنی نیا3؛ زهره برهانی4؛ علی کاشی5
1استادیار فیزیولوژی ورزشی، پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی
2دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناس آزمایشگاه پژوهشگاه تربیت‏‌بدنی و علوم ورزشی
3دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش عصبی- عضلانی، دانشگاه سبزوار
4استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشگاه سیستان‌وبلوچستان
5استادیار رفتار حرکتی، پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

چکیده
هدف این پژوهش بررسی اثر کوتاه‌مدت حرکات کششی ایستا و پویا بر اوج گشتاور برون‌گرا عضلة همسترینگ و نسبت عملکردی و رایج عضلة همسترینگ بر چهارسررانی زنان ورزشکار بود. در این پژوهش، 16 زن ورزشکار رشتة فوتسال (2/4 ± 24 سال و وزن 83/15 ± 65/52 کیلوگرم) و بدون سابقة آسیب‌دیدگی در اندام تحتانی شرکت کردند. از آزمودنی‏ها در سه جلسة مختلف در یکی از وضعیت‏های بدون کشش (کنترل)، کشش ایستا و کشش پویا، میزاناوج گشتاور ایزوکینتیک عضلات چهارسررانی و همسترینگ در انقباض‏های درون‏گرا و برون‏گرا اندازه‌گیری شد. جلسة تمرین‌های کششی آزمودنی‏ها شامل چهار حرکت کششی برای گروه‏های عضلانی اصلی در اندام تحتانی (همسترینگ، چهارسررانی، نزدیک‌کننده‏های ران و عضلة سوئز) بود. حرکات کششی دو بار و هر بار 30 ثانیه در وضعیت کشش ایستا و 15 تکرار دوثانیه‏ای در وضعیت کشش پویا با فاصلة استراحت به‌مدت 20 ثانیه‌ انجام شد. 15 دقیقه پس از اتمام حرکات کششی، آزمون‏های ایزوکینتیک با استفاده از دینامومتر ایزوکینتیک- بایودکس برای تعیین اوج گشتاور برون‏گرا و درون‏گرا و نیز، نسبت رایج و عملکردی همسترینگ به چهارسررانی در سرعت‏های زاویه‏ای 60 و 180 درجه بر ثانیه انجام شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه‏های تکراری دوعاملی (سرعت زاویه‌ای و نوع کشش) در سطح P تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد که 15 دقیقه پس از پایان کشش، کاهش اوج گشتاور برون‏گرای همسترینگ در وضعیت کشش پویا معنادار بود. همچنین، در متغیر نسبت رایج قدرت همسترینگ به چهارسررانی، تغییرات معناداری پس از انجام کشش ایستا و پویا مشاهده نشد. نتایج در متغیر نسبت عملکردی نیز نشان‌دهندة کاهش معنادار آن در کشش پویا در مقایسه با وضعیت بدون کشش و کشش ایستا بود (>0.05P). براساس یافته‏های حاصل از این پژوهش، به‌نظر می‏رسد 15 دقیقه استراحت غیرفعال، برخی اثرهای نامطلوب کشش ایستا را برطرف می‌کند؛ اما درزمینة توصیه به استفاده از حرکات کششی پویا باید احتیاط بیشتری کرد.
کلیدواژه‌ها
کشش ایستا؛ اوج گشتاور؛ نسبت رایج اوج گشتاور عضلة همسترینگ به چهارسررانی؛ نسبت عملکردی اوج گشتاور عضلة همسترینگ به چهارسررانی

متن کامل رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
اثر کوتاه‌مدت حرکات کششی ایستا و پویا بر نسبت عملکردی و رایج عضلة همسترینگ به چهارسررانی زنان ورزشکار, 10.0 out of 10 based on 1 rating

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.