تاثیر مکمل رزوراتول طی تمرینات ورزشی بازتوانی قلبی بر نیم رخ لیپیدی بیماران قلبی تحت عمل جراحی بای پس: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

Javad Almasi 1
, Kamal Azizbeigi
, Khalid Mohammad Zade Salamat 2
, Behshad Naghsh Tabrizi 3
, Mohammad Ali Azarbaijani 4

مجله دانش و تندرستی

مقدمه: فشار اکسیداتیو مساله ای مهم در کاهش سرعت ریکاوری بیماران بای پس می باشد.  آنتی اکسیدان  نقش مهمی در تعدیل فشار اکسداتیو و التهاب بیماران دارند. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات هم افزایی رزوراتول با برنامه بازتوانی بر نیم رخ لیپیدی بیماران قلبی بود.

مواد و روشها: تعداد 40 بیمار قلبی پس از جراحی بای پس به طور داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند و به طور تصادفی  در چهار گروه  مکمل رزوراتول  (10= n)  مکمل رزوراتول و بازتوانی قلبی (10= n)،  بازتوانی (10= n)، و کنترل  (10= n) قرار داده شدند. تمرینات توانبخشی هشت هفته و سه روز،   یک روز در میان انجام شد آزمودنیها روزانه 400 میلی گرم رزوارتول مصرف میکردند.  نمونه گیری خون قبل و 48 ساعت بعد از تمرینات و مکمل سازی انجام شد و غلظت TG، LDL، VLDL ، HDL و کلسترول اندازه گیری شدند.

یافته ها: نتایج نشان داد غلظت تری گلیسیرید و کلسترول نسبت به کنترل در گروه  رزوارتوول، توانبخشی و توانبخشی و مکمل بهبود یافت در حالیکه تفاوت معنی داری بین گروه ها مشاهده نشد(05/0˃p). تغییرات LDL در بازتوانی- رزوراترول  تنها اختلاف معنی داری  با گروه بازتوانی(046/0=p) وکنترل  داشت (028/0=p)  داشت. میانگین غلظت HDL در گروه رزوراترول نسبت به کنترل به طور معنی داری بیشتربود(007/0=p).

نتیجه گیري: می توان گفت ترکیب رزوارتول و تمرینات منتخب ورزشی  موجب بهبود برخی از پروفایل لییدی شده و نسبت به تمرینات توانبخشی و مکمل به تنهایی بر برخی از پروفایل لیپیدی تاثیر گذاری بهتری دارد.

واژه های کلیدی

رزوراتول، بیماران قلبی، برنامه بازتوانی قلبی، نیم رخ لیپیدی

متن کامل رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.