تأثیر هشت هفته تمرین پیلاتس بر سطوح سرمی اورکسین و مقاومت به انسولین در کودکان دارای اضافه‌وزن

مریم باقری نیا ، بهرام عابدی*

مقدمه: نورون‌های اورکسین در پاسخ به استرس موجب برانگیختن و رفتار انگیزه می‌شوند. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین پیلاتس بر سطوح سرمی اورکسین و مقاومت به انسولین در کودکان دارای اضافه‌ وزن بود.
مواد و روش­ ها: 20 نفر از کودکان دارای اضافه‌ وزن (13-10 سال) از بین افراد داوطلب شده به‌ صورت هدفمند انتخاب و به‌ صورت تصادفی در دو گروه تمرین پیلاتس (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. ویژگی‌های فیزیولوژیک در هر دو گروه اندازه‌گیری شد. نمونه‌ های خون قبل و بعد از هشت هفته برنامه تمرینی پیلاتس جهت اندازه‌ گیری متغیرهای تحقیق اخذ شد. از آزمون t وابسته و مستقل جهت بررسی تغییرات درون‌ گروهی و بین گروهی متغیرهای تحقیق استفاده شد.
یافته­ ها: بر اساس نتایج آزمون t همبسته مشاهده شد که تمرین پیلاتس باعث افزایش معنادار اورکسین شد (001/0P=). همچنین مشخص گردید که هشت هفته تمرین پیلاتس باعث کاهش معنادار مقاومت به انسولین، انسولین و گلوکز سرم می‌شود (001/0P=)؛ اما در گروه کنترل مقاومت به انسولین (001/0P=)، انسولین (001/0P=) و گلوکز (027/0P=) افزایش معناداری داشت. علاوه بر این هشت هفته تمرین پیلاتس تأثیر معناداری بر وزن بدن (001/0P=)، درصد چربی (001/0P=) و شاخص توده بدن (001/0P=) داشته است. همچنین مشخص گردید که در گروه کنترل وزن بدن، درصد چربی و شاخص توده بدنی افزایش معناداری داشته است.
بحث و نتیجه­ گیری: یافته‌ها نشان می‌دهد که هشت هفته تمرین پیلاتس در افزایش اورکسین سرم، کاهش مقاومت به انسولین، انسولین و گلوکز سرم و همچنین بهبود ترکیب بدنی کودکان دارای اضافه‌ وزن مؤثر است.
واژه‌های کلیدی: اورکسین، اضافه‌وزن، پیلاتس، مقاومت به انسولین

متن کامل رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 5.5/10 (2 votes cast)
تأثیر هشت هفته تمرین پیلاتس بر سطوح سرمی اورکسین و مقاومت به انسولین در کودکان دارای اضافه‌وزن, 5.5 out of 10 based on 2 ratings

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.