تأثیر تمرینات مقاومتی و مصرف مکمل عصارۀ شکلات تلخ بر میزان مقادیر عامل میوژنیک 5 پلاسمایی و قدرت عضلانی سالمندان

سهیل بیگلری۱ ، عباسعلی گائینی۲ ، فرنوش مافی ۳

مجله پزشکی بیرجند
زمینه و هدف: کاتچین‌های موجود در شکلات تلخ می‌توانند با تأثیر مثبت بر عوامل رشد عضلانی، کاهش توده عضلانی ناشی از سارکوپنیا در سالمندان را بهبود بخشند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و مصرف مکمّل عصاره شکلات تلخ بر مقادیر عامل میوژنیک 5 (Myf5) پلاسمای و قدرت عضلانی در سالمندان بود.
روش تحقیق: در این پژوهش نیمه‌تجربی، 36 سالمند (19 مرد و 17 زن) به‌صورت هدفمند انتخاب و به‌طور تصادفی به چهار گروه تمرین (8 نفر)، مکمّل (10 نفر)، تمرین+ مکمّل (9 نفر) و کنترل (9 نفر) تقسیم شدند. افراد گروه‌های تمرین و تمرین+ مکمّل در یک برنامه تمرینی مقاومتی شرکت کردند. افراد گروه‌های مکمّل و تمرین+ مکمّل، کپسول‌های حاوی 500 میلی‌گرم عصاره شکلات تلخ -حاوی اپی‌کاتچین- را به‌طور روزانه مصرف کردند. قبل و بعد از 8 هفته مداخله، سطوح MyF5 پلاسما به‌روش الایزا و قدرت عضلانی از طریق آزمون یک تکرار بیشینه (1RM) اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های واریانس یک‌طرفه و تعقیبیLSD ارزیابی شد.
یافته‌ها: پس از مداخله، مقادیر Myf5 در گروه‌های تمرین، مکمّل و تمرین+ مکمّل در مقایسه با گروه کنترل به‌صورت معنی‌داری افزایش یافت (0/05>P). مقادیر Myf5 در گروه مکمّل+تمرین در مقایسه با گروه تمرین و گروه مکمّل به‌صورت معنی‌داری بیشتر بود (0/05>P). همچنین، قدرت حداکثر پرس سینه و پرس پا، در گروه‌های تمرین و تمرین+مکمّل در مقایسه با گروه کنترل افزایش داشت (0/05>P).
نتیجه‌گیری: انجام تمرین مقاومتی به‌همراه مصرف مکمّل عصاره شکلات تلخ به‌مدّت 8 هفته، به‌تنهایی آثار بهینه‌تری در افزایش myf5 پلاسمای سالمندان در مقایسه با انجام تمرین مقاومتی دارد.
واژه‌های کلیدی: سارکوپنیا، اپی‌کاتچین، عامل میوژنیک

متن کامل رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.