تاثیر شش هفته تمرین هوازی و مصرف نانوکورکومین بر سطوح سرمی TNF-α و حافظه زنان 60- 65 ساله‌ی مبتلا به سندروم متابولیک

علی اوصالی

کومش

هدف: افزایش سن، عوامل التهابی و سندروم متابولیک از عوامل موثر در کاهش عمل‌کرد شناختی می‌باشند. هدف از این تحقیق بررسی اثرگذاری 6 هفته تمرین هوازی با شدت متوسط و مصرف نانوکورکومین بر سطوح TNF-α و حافظه میان مدت زنان 60-65 ساله‌ی مبتلا به سندروم متابولیک می‌باشد.
مواد و روش‌ها: 44 زن مبتلا به سندروم متابولیک به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی‌ها به طور تصادفی به گروه مکمل+تمرین، تمرین، مکمل و کنترل تقسیم شدند. گروه تمرین+ مکمل و گروه تمرین، هفته اول سه ست 12 دقیقه‌ای با فواصل استراحت پنج دقیقه‌ای تمرینات خود را توسط تردمیل با شدت 65 تا 75 درصد از ضربان قلب ذخیره‌ای انجام دادند. با سپری شدن هر هفته، یک دقیقه به مدت زمان ست‌های تمرین افزوده می‌شد. در دو مرحله از آزمودنی‌ها خونگیری انجام شد. سطوح TNF-α به روش الایزا مورد بررسی قرار گرفت و میزان حافظه‌ی میان‌مدت توسط آزمون یادداری تصویری مشخص شد.
یافته‌ها: در مقایسه با گروه کنترل، حافظه میان‌مدت پس از شش هفته مداخله در هر سه گروه تجربی نسبت به پیش‌آزمون به‌طور معنی‌داری افزایش (05/0P≤) و میزان TNF-α  کاهش یافت (05/0P≤). این تغییرات در گروه، مکمل+تمرین نسبت به دو گروه مداخله دیگر بیشتربود.
نتیجه‌گیری: در اثر شش هفته مداخله ورزشی و مصرف کروکومین حافظه میان‌مدت افزایش یافت.  این تغییرات به احتمال در ارتباط با کاهش TNF-α و بهبودی سندروم متابولیک می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: ورزش، عامل آلفای بافت مردگی تومور، حافظه، سندروم متابولیک، کورکومین، نانو ذرات

متن کامل رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.