تأثیر مصرف مکمّل کراتین بر فعالیت آنزیم‌های کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز پس از یک جلسه ورزش شدید در دختران ورزشکار

مهسا صداقت ، محمد رشیدی
مربی ، دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت‌بدنی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران

مجله طب مکمل

چکیده

هدف: کراتین یکی از مهم‌ترین و متداول‌ترین مکمّل‌های موردِاستفادۀ ورزشکاران است؛ اگرچه مکانیسم‌های مولکولی تأثیر آن و آثار جانبی آن کمتر شناخته شده است. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر مکمّل‌سازی مونوهیدرات کراتین بر فعالیت آنزیم‌های کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز پس از یک جلسه ورزش شدید در دختران ورزشکار انجام شد.
مواد و روش‌ها: سی دختر دانشجوی ورزشکار از طریق تست 7 مرحله‌ای بروس انتخاب شدند و به شیوۀ تصادفی به دو گروه تجربی (مکمّل‌سازی کراتین/7 روز: 15=n) و کنترل (دارونما: 15=n) تقسیم شدند. از همۀ افراد رضایت‌نامۀ کتبی اخذ شد. سپس برای اندازه‌گیری کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز، خون‌گیری از آزمودنی‌ها در شرایط قبل از مکمّل‌سازی و 24 ساعت پس از آزمون ورزشی کانینگهام انجام شد.
یافته‌ها: در شرایط پایه (پیش‌آزمون)، تفاوت معنی‌داری در سطوح کراتین کیناز (0/621=p) و لاکتات دهیدروژناز (0/852=p) بین دو گروه مشاهده نشد. در گروه تجربی، تفاوت معنی‌داری در سطوح کراتین کیناز (0/214=p) و لاکتات دهیدروژناز (0/325=p) بین دو وضعیت پیش و پس‌آزمون مشاهده نشد. همۀ متغیرها در گروه کنترل تغییر نکردند (%5<p).
نتیجه‌گیری: مکمّل‌سازی کراتین مونوهیدرات، تأثیر معنی‌داری بر فعالیت آنزیم‌های کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز پس از یک تست ورزشی شدید در دختران ورزشکار نداشت.

واژه‌های کلیدی: کراتین منوهیدرات، آسیب سلولی، ورزش شدید، مکمل سازی

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.