تأثیر تمرین هوازی و مکمّل‌دهی سزامین بر سطوح سرمی فاکتور نکروز تومور آلفا و پروتئین واکنشی C در مردان تمرین‌کرده

جواد طلوعی آذر ، یوسف صابری ، بهلول قربانیان ، اقای بابک نورانی
استادیار فیزیولوژی ورزشی ، گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

مجله طب مکمل

چکیده

مقدمه: استفاده از مکمّل‌های ضدالتهاب خوراکی یکی از راه‌های مقابله با آثار نامطلوب التهابات ناشی از فعالیت‌های ورزشی است. در این میان، سزامین یکی از مکمّل‌های تأثیرگذار خوراکی است که به‌منظور کاهش صدمات التهابی ـ اکسایشی ناشی از تمرینات ورزشی مختلف استفاده می‌شود. بدین‌منظور، پژوهش حاضر با هدف تأثیر ده هفته مکمّل‌دهی­ سزامین و تمرین هوازی بر سطوح سرمی فاکتور نکروز تومور آلفا و پروتئین واکنشی C در مردان تمرین‌کرده انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش نیمه‌تجربی، 40 نفر مرد تمرین‌کرده با میانگین سنّی 59/1±62/22 سال به‌صورت در دسترس انتخاب شدند. از آزمودنی‌ها رضایت‌نامۀ کتبی گرفته شد و به‌طور تصادفی در چهار گروه 10 نفری «دارونما، تمرین هوازی، تمرین هوازی+ سزامین، و سزامین» قرار گرفتند. فاکتور نکروز تومور آلفا و پروتئین واکنشی C به‌‌روش الایزا اندازه‌گیری شد. داده­‌ها با آزمون آماری تی همبسته، آنووا و تعقیبی توکی با نرم‌افزار SPSS نسخۀ 20 تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته‌ها: مصرف مکمّل و تمرین هوازی باعث تفاوت معنادار فاکتور نکروز تومور آلفا در گروه‌های ترکیبی و مکمّل نسبت به بقیۀ گروه‌ها شد (به‌ترتیب: %22=p و 0/001p=) و در پروتئین واکنشی C در گروه ترکیبی نسبت به گروه‌های دیگر تفاوت معنا­دار وجود داشت (0/001p=).
نتیجه‌گیری: تمرین هوازی و مکمّل سزامین روش مؤثری در بهبود سلامت مردان تمرین‌کرده است. همچنین، ترکیب مکمّل سزامین با تمرین هوازی می‌تواند برخی آثار مفید تمرین را در یک دورۀ 10 هفته‌ای افزایش و التهابات ناشی از تمرین را کاهش دهد.
واژه‌های کلیدی: تمرین هوازی؛ مکمّل‌دهی سزامین؛ TNF-α؛ CRP؛ مردان تمرین‌کرده

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.