تأثیر هشت هفته تمرین همزمان با مکمل‌دهی ال_آرژنین بر8-isoPGF2α ، SOD ، GPX و CAT مردان سالمند

روح اله حق شناس1؛ محسن آوندی2؛ نازنین جلیلی3
1استادیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه سمنان، سمنان،ایران
2استادیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه سمنان، سمنان ایران
3کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

مجله علوم زیستی ورزشی

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین همزمان با مکمل یاری ال_آرژنین بر SOD، CAT GPX و 8-isoPGF2α مردان سالمند بود. به همین منظور، 44 مرد سالمند با میانگین سنی 61/4 ± 77/67 سال، قد 22/3 ± 38/168 سانتی‌متر و وزن 99/4 ± 45/70 کیلوگرم به‌طور داوطلبانه و هدفمند، انتخاب و به‌صورت تصادفی به چهار گروه 11 نفری (گروه تمرین + مکمل(ES)، گروه تمرین+ دارونما (EP)، گروه مکمل و گروه کنترل) تقسیم شدند. گروه‌های تمرین، هشت هفته پروتکل تمرین را هر هفته سه جلسه، یک روز در میان انجام دادند. گروه ES و گروه مکمل، روزانه 1000 میلی‌گرم ال_آرژنین را یک ساعت پس از صبحانه، و یک ساعت پیش از تمرین، مصرف کردند. از روش الایزا برای اندازه‌گیری متغیرهای بیوشیمیایی و از آزمون تحلیل واریانس برای تحلیل داده‌ها در سطح معناداری 05/0> P استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره، تأثیر معنادار گروه بر متغیر پنهان فشار اکسایشی (SOD، CAT، GPX و 8-isoPGF2α) را نشان داد (003/0wilks lambada=، partial eta square=0/86، P<0/001). همچنین نتایج تحلیل واریانس تک‌متغیره نشان‌دهندۀ تأثیر معنادار گروه بر تک‌تک متغیرهای فشار اکسایشی بود (001/0>P). براساس یافته‌های پژوهش، سالمندان با بهره‌گیری از اثر تمرین همزمان مقاومتی و استقامتی و مصرف روزانه 1000 میلی‌گرم مکمل ال_آرژنین که احتمالاً موجب کاهش بیشتر شاخص فشار اکسایشی و بهبود سیستم آنتی‌اکسیدانی آنها می‌شود، ضمن تقویت سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی، می‏توانند موجبات ارتقای سلامت خود را فراهم سازند.
کلیدواژه‌ها
آنتی‌اکسیدان؛ تمرین همزمان؛ فشار اکسایشی؛ مکمل

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.