تاثیر تمرینات استقامتی بر بیان پروتئینی C‌GI-58 ، ATGL ، سطوح سرمی گلوکز و انسولین رت های دیابتی شده با استرپتوزوسین

محمدحسن دشتی خویدکی ، اکبر اعظمیان جزی، ابراهیم بنی طالبی، محمد فرامرزی

مجله پزشکی شهید صدوقی یزد

چکیده

زمینه و هدف:.هدف از این تحقیق، تاثیر تمرینات استقامتی بر بیان پروتئینی ژن شناسی تطبیقی(CGI-58)،آدیپوز تری اسیل گلیسرول(ATGL) ،سطوح سرمی گلوکز و انسولین موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین بود.
روش‌بررسی:تعداد 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به صورت تصادفی ساده در سه گروه هشت تایی شامل گروه دیابتی همراه با تمرین استقامتی(D-E)،گروه کنترل دیابتی(D) و سالم(Con) تقسیم شدند.پس از دیابتی کردن موش‌های صحرایی از طریق تزریق داروی استرپتوزوسین به‌صورت درون صفاقی،تمرینات به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته انجام شد. شدت تمرین معادل سرعت 25-22 متر بر دقیقه  بود. بیان نسبی ATGL و CGI-58 با تکنیک وسترن بلات و گلوکز و انسولین سرم با کیت تخصصی  اندازه‌گیری شد. از آزمون آماری ANOVA جهت تعیین تفاوت بین گروه‌ها استفاده شد.
یافته‌ها:نتایج نشان داد مقدارATGL بین گروه­های کنترل سالم،کنترل دیابتی و تمرین تفاوت معناداری وجود داشت (000/0=p). این تفاوت بین گروه‌های D-E با گروه Con (001/0=p)وD (001/0=p) معنی دار بود:نتایج نشان داد مقدار CGI-58بین گروه­های Con، D و D-E تفاوت معناداری وجود داشت (000/0=p). این تفاوت بین گروه‌های D-E با گروه Con (000/0=p)و D (002/0=p) معنی دار بود. سطوح سرمی گلوکز و انسولین بین گروه­های Con ، D و D-E اختلاف معنی‌داری را نشان داد (000/0=p). این تفاوت بین گروه‌های D-E با گروه­های D (000/0=p)(001/0=p)و Con (000/0=p)(006/0=p) معنی دار بود.
نتیجه‌گیری: بنظر می رسد که CGI-58 نقش حیاتی در فعال شدن لیپولیزتوسطATGL داشته و افزایش  CGI-58 ،موجب افزایش ATGL که در نهایت باعث افرایش اکسیداسیون تری‌ گلیسرید درون عضلانی و بهبود مقاومت به انسولین می شود.
واژه‌های کلیدی: CGI-58، ATGL، تمرین استقامتی، انسولین، گلوکز

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.