اثر مکمل ویتامین D وتمرین مقاومتی بر مقاومت انسولین، نیمرخ لیپیدی خون و درصد چربی بدن مردان دیابتی نوع2 با کمبود ویتامین D

علی دادرس۱، دکتر خالید محمد زاده سلامت ۲، دکتر کمال الدین حمیدی۳، دکتر کمال عزیزبیگی۴
۱- گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران.
۲- استادیار گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج ، سنندج، ایران ،
۳- استادیار گروه بیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
۴- استادیار گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج ، سنندج، ایران.

مجله پزشکی کردستان

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مصرف مکمل ویتامین D طی تمرین مقاومتی فزاینده بر مقاومت انسولین، شاخص های لیپیدی خون و درصد چربی بدن مردان دیابتی نوع 2 با کمبود ویتامین D بود.
روش بررسی: 48 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 به طور داوطلبانه در مطالعه شرکت کردند و به طور تصادفی درچهارگروه 12 نفری: تمرین مقاومتی  (RT)، تمرین مقاومتی و مصرف مکمل ویتامینD (RT+VD)، مصرف مکمل ویتامین(VD)  و کنترل  (CON)قرارداده شدند. کل دوره مداخله 12 هفته بود که طی آن، گروه RT هفته ای 3 جلسه تمرین مقاومتی انجام داد، گروه VD دو هفته یک بار 50000(IU)  مکمل ویتامین D دریافت نمود،گروه RT+VD هم زمان با مصرف مکمل ویتامینD  به تمرین مقاومتی پرداخت، و گروه CON  نیز درطول دوره مطالعه به زندگی عادی روزانه خود ادامه داد. غلظت های گلوکز، انسولین، شاخص های لیپیدی خون، 25(OH)D و همچنین درصد چربی بدن بیماران قبل و بعد از مطالعه اندازه گیری شدند. مقاومت انسولین نیز از طریق محاسبه HOMA-IR به دست آمد.
یافته ها: پس از مطالعه، تفاوت معناداری در شاخص HOMA-IR در گروه هایی که ویتامین D مصرف کرده بودند مشاهده گردید(05/0>P). علاوه بر این، بیشترین کاهش مقادیر وزن، BMI، درصد چربی، HbA1c، انسولین و گلوکز ناشتا درگروه RT+VD  دیده شد.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مکمل سازی با ویتامین D طی تمرینات مقاومتی فزآینده بر مقاومت انسولین بیماران دیابتی نوع2 تاثیر مثبتی دارد و می تواند به عنوان یک روش غیر دارویی موثر در کاهش و تخفیف  علایم دیابت مورد استفاده قرارگیرد.
واژه­گان کلیدی: دیابت ، تمرین مقاومتی، ویتامین D، مقاومت انسولین

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.