تأثیر مکمل‌یاری کوتاه‌مدت پودر آغوز بر شاخص‌های آسیب سلولی در مردان کشتی‌گیر

توحید باقرپورگل، رامین امیرساسان* ، جواد حصاری
دانشیار دانشگاه تبریز

مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

سابقه و هدف: آسیب عضلانی ناشی از ورزش در همۀ فعالیت­های ورزشی ایستا و پویا، به‌ویژه کشتی، رخ می­دهد. آسیب عضلانی به اختلال در ساختار عضله منجر می­شود و باعث رها شدن آنزیم­های درون­سلولی (کراتین­کیناز و لاکتات دهیدروژناز) به درون جریان خون پس از فعالیت می­شود. بنابراین، تغذیۀ ویژه برای کشتی‌گیران اهمیت حیاتی دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مکمل‌یاری کوتاه­مدت دو مقدار متفاوت پودر آغوز بر برخی شاخص­های آسیب سلولی مردان کشتی­گیر بود.
مواد و روش‌ها: در این تحقیق نیمه­تجربی دو سوکور 26 مرد کشتی‌گیر تیم دانشگاه تبریز (با میانگین و انحراف استاندارد سن 90/1±48/21 سال، قد 00/6±64/174 سانتی­متر، وزن20/10±96/71 کیلوگرم، چربی 60/3±78/9% و شاخص تودۀ بدنی70/2±35/24 کیلوگرم بر متر مربع) به‌صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند: کنترل (9 نفر)، تجربی یک (9 نفر) و تجربی دو (8 نفر). قبل و بعد از دو هفته مکمل­یاری، آزمون وینگیت پا (30 ثانیه) و آزمون شبیه­سازی­شدۀ کشتی (در دو نوبت سه دقیقه­ای با فاصلۀ استراحت 30 ثانیه) با 30 دقیقه استراحت بین دو آزمون اجرا شد. شاخص­های کراتین­کیناز و لاکتات دهیدروژناز سرمی با چهار مرحله خون­گیری قبل و بعد از مکمل­یاری، اندازه­گیری شد. تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون­های تجزیه و تحلیل واریانس مکرر و تعقیبی بونفرونی انجام گرفت.
یافته‌ها‌: سطوح کراتین­کیناز و لاکتات دهیدروژناز متعاقب مکمل­یاری کوتاه­مدت پودر آغوز با دو مقدار 30 و 50 گرم در روز، در دو گروه تجربی یک و دو همراه با تمرینات کشتی نسبت به گروه کنترل کاهش معنی­داری داشت (05/0> P). به عبارت دیگر دو هفته مکمل­یاری آغوز با دو مقدار متفاوت باعث کاهش آسیب سلولی کشتی­گیران در دو گروه تجربی شد.
نتیجه گیری: با توجه به تأثیر مثبت مکمل آغوز در کاهش برخی شاخص­های آسیب سلولی کشتی­گیران و با در نظر گرفتن این نکته که آغوز به عنوان ماده غذایی مجاز شناخته شده است، پیشنهاد می­شود که برای کاهش آسیب سلولی کشتی­گیران در طول مسابقات و تمرینات، این مکمل با احتیاط در رژیم غذایی ورزشکاران گنجانده شود.
واژه‌های کلیدی: آغوز، آسیب سلولی، کشتی‌گیران، آزمون شیبه‌سازی‌شده کشتی

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.