مقایسه اثر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف ویتامین C بر آنزیمهای آنتیاکسیدانی مردان دیابتی نوع 2

الیاس شیرابراهیمی۱، محمدرضا رمضان پور ۲، محمود حجازی۱
۱- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد مشهد، مشهد، ایران.
۲- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد مشهد، مشهد، ایران

مجله افق دانش

چکیده

اهداف: دیابت نوع 2 به‌عنوان یک مسئله بهداشت جهانی شایع بوده و رو به افزایش می‌باشد. هدف از این پژوهش مقایسه تأثیر اثر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف ویتامین C بر آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی مردان دیابتی نوع 2 بود.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 45 مرد دیابتی نوع 2 به روش نمونه‌گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. به‌طور تصادفی در سه گروه مساوی 15 نفری، تمرین+مکمل، تمرین+شبه دارو و کنترل؛ تقسیم شدند. گروه تمرین هوازی به مدت 8 هفته، هر هفته 3 جلسه به مدت 50 تا 60 دقیقه با شدت معادل 75-65 % حداکثر ضربان قلب بود. گروه مصرف مکمل در همین زمان، ویتامین C به مقدار 100 میلی‌گرم قبل از هر جلسه تمرین مصرف می‌کردند و در این مدت آزمودنی‌های گروه کنترل در هیچ فعالیت ورزشی شرکت نداشتند. برای مقایسه میانگین‌های درون و بین گروهی از روش تحلیل واریانس با اندازه‌های تکراری استفاده شد و نتایج در سطح معنی‌داری 05/0>p آزمایش شدند.
یافته‌ها: هشت هفته برنامه تمرین هوازی همراه با مصرف دارونما و تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل ویتامین C منجر به کاهش معنی‌داری در مقادیر مالون دی آلدئید، افزایش معنی‌دار سوپر اکسید دیسموتاز و کاتالاز  مردان دیابتی نوع 2 شد. تغییرات میانگین‌های بین گروهی در متغیرهای مالون دی آلدئید، سوپر اکسید دیسموتاز و کاتالاز در بین سه گروه تفاوت معنی‌دار وجود داشت.
نتیجه‌گیری: هشت هفته تمرین هوازی، مصرف ویتامین C و الخصوص ترکیب این دو با یکدیگر نسبتاً اثرات یکسانی بر افزایش آنزیم های آنتی اکسیدانی در بیماران دیابتی شده و از استرس اکسیداتیو ناشی از ورزش و همچنین بیماری دیابت جلوگیری کند. بنابراین پیشنهاد می شود از این روش به عنوان یک روش درمانی غیردارویی موثر برای پیشگیری از اثرات سوء ناشی از افزایش بروز بیماری دیابت استفاده شود.

واژه‌های کلیدی: تمرین هوازی، ویتامین C، آنزیمهای آنتیاکسیدانی.

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.