بررسی تأثیر یک دوره تمرینات هوازی و مصرف دارچین بر ظرفیت تام آنتیاکسیدانی در زنان فعال

حمیده نخعی۱، پروانه نظرعلی۲، پریچهر حناچی ۳، مهدی هدایتی۴
۱- کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران.
۲- دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران.
۳- دانشیار، گروه بیوتکنولوژی دانشکده علون زیستی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران.
۴- دانشیار، گروه بیوشیمی، مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

مجله افق دانش

چکیده

هداف: عدم تعادل بین تولید رادیکال‌های آزاد و سیستم دفاعی آنتی‌اکسیدانی بدن منجر به استرس اکسیداتیو می‌شود. علاوه براین، گیاهان دارویی می‌توانند آسیب‌های اکسیداتیو ناشی از عوامل استرس‌زا را کاهش دهند. در این مطالعه، ما اثر همزمان ورزش هوازی با مصرف دارچین بر ظرفیت تام آنتی‌اکسیدانی بر زنان فعال را بررسی می‌کنیم.
مواد و روش‌ها:  28 دانشجوی دختر رشته تربیت‌بدنی با محدوده سنی 30-20سال و میانگین BMI 71/22 کیلوگرم/مترمربع به‌طور داوطلبانه انتخاب و به‌صورت تصادفی به 5 گروه: 1- تمرین هوازی2- تمرین هوازی به همراه مصرف دارچین3- تمرین هوازی به همراه مصرف دارونما4- دارچین5- کنترل تقسیم شدند. تمرین هوازی به مدت 6 هفته و با شدت 80-65 درصد حداکثر ضربان قلب و فرمول سن -220 انجام شد. در ابتدا و انتهای مطالعه نمونه‌های خونی جمع‌آوری گردید و در سطح معناداری ( 05/0>p) مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: (Total Antioxidant Capacity (TAC، اسید اوریک و بیلی روبین در گروه تمرین هوازی به همراه مصرف دارچین تفاوت معنی‌داری نداشت (05/0>p).
نتیجه‌گیری: احتمالاً انجام فعالیت ورزشی با شدت 80-65%حداکثر اکسیژن مصرفی بیش از 6 هفته به همراه  مصرف دارچین می‌تواند موجب بهبود ظرفیت تام آنتی‌اکسیدانی گردد.

واژه‌های کلیدی: ورزش هوازی، دارچین، تمرین.

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.