بررسی اثرات ضدالتهابی و ضد دردی مصرف کوتاه‌مدت خوراکی داروی ایندومتاسین در بهبود علائم بیوشیمیایی، ظاهری و عملکردی کوفتگی عضلانی تأخیری

علی اکبرنژاد1؛ علی رجبی 2؛ ادریس باوردی مقدم3؛ معرفت سیاه کوهیان4؛ مرتضی یاری5
1دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
3کارشناس‌ارشد، حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
4استاد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
5کارشناس‌ارشد، فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش

چکیده
هدف مطالعۀ حاضر، بررسی اثرات مصرف خوراکی داروی ایندومتاسین در بهبود کوفتگی عضلانی تأخیری بود. 20 مرد سالم، به دو گروه مساوی تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی روزانه سه کپسول 25 میلی­گرمی ایندومتاسین و کنترل، دارونما دریافت کردند. در مراحل قبل، 1، 24، 48 و 72 ساعت پس از انجام پروتکل تمرینی، متغیرها اندازه‎گیری شدند. پس از مصرف سه روز کپسول ایندومتاسین و دارونما، پروتکل تمرینی با 85% 1RM در چهار نوبت و هر نوبت تا سر حد واماندگی اجرا شد. برای بررسی نتایج از روش آماری تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر استفاده شد. نتایج کاهش معنا­داری در غلظت آنزیم CK و LDH و میزان درد و التهاب در گروه ایندومتاسین نسبت به گروه کنترل نشان داد. حداکثر نیروی ایزوتونیک گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل کاهش کمتر و معنا‎داری را نشان داد. دامنۀ حرکتی زانو گروه ایندومتاسین نسبت به گروه کنترل التهاب کمتری داشت. می‎توان گفت که مصرف ایندومتاسین در دورۀ بازگشت به حالت اولیه تأثیرات مفیدی در بهبود DOMS دارد.
کلیدواژه‌ها
ایندومتاسین؛ التهاب؛ درد؛ کراتین‌کیناز؛ کوفتگی عضلانی تأخیری؛ لاکتات دهیدروژناز

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.