تاثیرمصرف آویشن بر استرس اکسایشی و ظرفیت آنتی اکسیدان تام مردان پس از یک جلسه فعالیت ورزشی شدید

بابک هوشمند مقدم 1؛ حمید آرادفر2؛ فاطمه شب خیز3
1دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
2دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
3دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران،

پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش

چکیده
امروزه استفاده از مکمل های گیاهی جهت کاهش آثار رادیکال های آزاد شده رواج یافته است. از آنجا که آویشن در طب سنتی یکی از غنی ترین منابع آنتی اکسیدانی است، لذا هدف از پژوهش حاضر تاثیر مصرف دم نوش آویشن بر ظرفیت ضد اکسایشی تام(TAC)و مالون دی آلدهید(MDA) مردان جوان فعال پس از یک جلسه فعالیت وامانده ساز بود. در قالب یک طرح نیمه تجربی،20 مرد جوان که واجد معیار های ورود به مطالعه بودند به طور تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. گروه اول روزانه 300میلی لیترآویشن طبیعی به مدت دو هفته دریافت کردند و گروه دوم روزانه همین مقدار دارونما دریافت کردند. بعد از دو هفته افراد هر دو گروه در یک جلسه فعالیت وامانده ساز شرکت کردند و نمونه های خونی درشروع و پایان مطالعه مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که با مصرف آویشن، افزایش معناداری در مقادیر پس آزمون نسبت به مقادیر پیش آزمون در TAC به وجود آمده است(032/0=P). مقایسه گروه دارونما نیز حاکی از آن است که در مقادیر پس آزمون و پیش آزمون TAC تفاوت معناداری ایجاد نشده است(39/0=P). همچنین نتایج نشان داد که با مصرف آویشن کاهش معناداری در مقادیر پس آزمون نسبت به مقادیر پیش آزمون در MDA به وجود آمده است(002/0=P). اما مقادیر پس آزمون MDA گروه دارونما نسبت به مقادیر پیش آزمون تفاوت معنادارای را آشکار نساخت(24/0=P). با توجه به نتایج این تحقیق می توان از مکمل سازی آویشن برای کاهش آسیب های اکسایشی و ناشی از فعالیت های شدید استفاده کرد.
کلیدواژه‌ها
آویشن؛ ظرفیت ضداکسایشی تام؛ فعالیت ورزشی وامانده‌ساز؛ مالون دی آلدهید

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.