تأثیر تمرینات ترکیبی همزمان با مصرف دو مکمل امگا-3 وال- کارنتین بر سطح سرمی آیریزین، مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی در زنان دیابتی نوع 2

Ali Hassani1*, Masoume Ghorbani2
1- دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده تربیت‌بدنی- گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشیار.
2- دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده تربیت‌بدنی- کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی.

مجله دانش و تندرستی
چکیده

مقدمه: تعیین تأثیر تمرینات ترکیبی همزمان با مصرف دو مکمل امگا-3 وال- کارنتین بر سطح سرمی آیریزین، مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی در زنان دیابتی نوع 2 بود.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش که از نوع کارآزمایی بالینی بود، 58 زن داوطلب مبتلابه دیابت نوع 2 به‌صورت تصادفی به 6 گروه 10 نفری: 1- تمرین+دارونما، 2- تمرین+ مکمل امگا3، 3- تمرین+ مکمل ال کارنتین، 4- تمرین+ مکمل امگا3+ ال کارنتین، 5- مکمل امگا3+ ال کارنتین و 6- کنترل(8نفر) تقسیم شدند. تمرینات ترکیبی (8 هفته، 3 جلسه در هفته) شامل 30 دقیقه تمرین هوازی دویدن روی تردمیل و 40-30 دقیقه تمرین مقاومتی دایره‌ای بود. گروه امگا3 روزانه 2 عدد کپسول (1000 میلی‌گرم) امگا 3 و گروه ال –کارنتین 500 میلی‌گرم ال – کارنتین مصرف کردند. ازآزمودنی‌ها رضایت‌نامه کتبی، پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه فعالیت بدنی (PAR-Q) اخذ شد. نتایج در نرم‌افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.

نتایج: یافته‌ها در زنان با میانگین سنی 1/6±7/52 (سال) بررسی و سطح سرمی آیریزین در تحلیل کوواریانس در گروه 2 (02/0P=) و 4(04/0(P= افزایش معناداری داشت. افزایش معنادار HDL را در گروه‌های 4 و 5 (001/0P=) و کاهش معنادار TG را در گروه 2 (01/0P=) و 4 (03/0=(P و گروه 5 (01/0(P= نشان داد. مقاومت به انسولین درگروه 2 و 5 )03/0=P) تنها در t همبسته کاهش معنی‌داری داشت.

نتيجه‌گيري: یافته‌ها نشان دادند تمرین با مصرف مکمل امگا3 و تمرین با امگا 3 + ال کارنتین نسبت‌به دیگر گروه‌ها محرک مناسب‌تری برای افزایش سطح سرمی آیریزین و در نتیجه کاهش عوامل خطر دیابت هستند.

واژه های کلیدی

تمرینات ترکیبی، مکمل امگا-3، مکمل ال کارنتین، آیریزین، دیابت نوع 2.

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.