تأثیر شش هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای با شدت بالا بر سطح فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز پلاسمای مردان غیرفعال

علی یعقوبی 1؛ علی رضا الهامی2
1کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزش، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران
2استادیار فیزیولوژی ورزش، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش

چگونگی تغییرات مولکولی وابسته به شکل­پذیری سیناپسی در پی انواع مختلف تمرین ناشناخته است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر شش هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای با شدت بالا بر سطح پلاسمایی فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) مردان غیرفعال بود. بدین منظور 20 مرد غیرفعال 18تا 25 ساله و با وزن 60 تا 80 کیلوگرم به‌طور تصادفی به دو گروه تمرین مقاومتی و کنترل تقسیم شدند. گروه تمرین مقاومتی به مدت شش هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای (شدت 75 تا 80 درصد یک تکرار بیشینه) را انجام دادند. 24 ساعت ساعت پیش از شروع تمرین و 48 ساعت پس از آخرین جلسۀ تمرینی از آزمودنی‌ها خون­گیری به­عمل آمد و تغییرات سطح BDNF با روش الایزا اندازه‌گیری شد. برای مقایسۀ درون‌گروهی و بین‌گروهی به‌ترتیب از آزمون t وابسته و t مستقل در سطح معناداری 05/0>P استفاده شد. نتایج نشان داد که شش هفته تمرین مقاومتی موجب افزایش معنادار سطح BDNF آزمودنی‌ها شد (022/0=P). همچنین سطح BDNF پلاسما در گروه تمرین مقاومتی نسبت به گروه کنترل به­طور معناداری بالاتر بود (024/0=P). احتمالاً تمرینات مقاومتی از طریق افزایش سطح BDNF نقش سودمندی در شکل‌پذیری سیناپسی در افراد غیرفعال دارد.
کلیدواژه‌ها
تمرین مقاومتی؛ شکل‌پذیری سیناپسی؛ فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز؛ مردان غیرفعال

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.