تأثیر وضعیت آب بدن در هوای معتدل بر توان هوازی و غیرهوازی و شاخص خستگی در دختران ورزشکار

سیده لیلا حسینیان 1؛ طیبه بهزادی2؛ مریم کوشکی جهرمی3
11-کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
22 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات شیراز، شیراز، ایران
33 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

مجله نوید نو

مقدمه: تحقیقات گذشته نشان داده‌اند که وضعیت آب‌دهی بر برخی از عملکردهای فیزیولوژیکی تأثیر می‌گذارد. در این راستا، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر میزان آب بدن بر توان هوازی و غیر‌هوازی و شاخص خستگی دختران بود.
مواد و روش‌ها: در پژوهش نیمه‌تجربی حاضر 30 نفر از دختران دانشجو (با میانگین سنی‌ 14/1±‌92/21 سال؛ قد 00/6±‌20/162 سانتی‌متر؛ وزن 32/10‌±‌3/‌59 کیلوگرم) با حداقل 3 سال سابقه فعالیت ورزشی منظم به‌صورت داوطلبانه شرکت کردند. طی 3 جلسه متوالی، آزمودنی‌ها انواع وضعیت‌های آب‌دهی شامل آب‌زدایی (5-2 درصد)، آب‌دهی طبیعی و بیش‌آب‌دهی (‌3 درصد) در دمای 25 درجه سانتی‌گراد را تجربه نمودند. شایان ذکر است که برای ارزیابی توان هوازی از آزمون فزاینده Burosاستفاده شد و برای بررسی توان غیر‌هوازی نیز آزمون Rast ‌اجرا گردید. در نهایت داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس به روش اندازه‌گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که آب‌زدایی باعث کاهش معنادار و بیش‌آب‌دهی موجب افزایش معنادار توان هوازی افراد شرکت‌کننده (05/0<‌‌P) شده است. همچنین آب‌زدایی توان غیرهوازی حداقل و متوسط را کاهش داد؛ اما وضعیت آب‌دهی بر توان غیر‌هوازی کل، بیشینه و شاخص خستگی تأثیرگذار نبود.
نتیجه‌گیری: با توجه به این نتایج می‌توان گفت که به‌منظور عملکرد بهتر در ورزش‌های مبتنی بر توان هوازی و غیر‌هوازی متوسط (حداقل قبل از برنامه ورزشی)، جلوگیری از آب‌زدایی و مصرف مناسب آب لازم بوده و موجب بهبود عملکرد خواهد شد.
کلیدواژه‌ها
آبزدایی؛ بیشآب‌دهی؛ توان بی‌هوازی؛ توان هوازی؛ شاخص خستگی

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.